Công tác Đảng

Lịch công tác tuần 18 năm 2019

Lịch công tác tuần 18 năm 2019

Lịch công tác tuần 18 năm 2019 (Từ ngày 29/4 đến ngày 04/5/2019)

Lịch công tác tuần 17 năm 2019 (Điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần 17 năm 2019 (Điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần 17 năm 2019 (Từ ngày 22/4 đến ngày 27/4/2019)

Lịch công tác tuần 17 năm 2019 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 17 năm 2019 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 17 năm 2019 (Từ ngày 22/4 đến ngày 27/4/2019)

Lịch công tác tuần 17 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 17 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 17 năm 2019 (Từ ngày 22/4 đến ngày 27/4/2019)

Lịch công tác tuần 17 năm 2019

Lịch công tác tuần 17 năm 2019

Lịch công tác tuần 17 năm 2019 (Từ ngày 22/4 đến ngày 27/4/2019)

Lịch công tác tuần 16 năm 2019 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 16 năm 2019 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 16 năm 2019 (Từ ngày 15/4 đến ngày 20/4/2019)

Lịch công tác tuần 16 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 16 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 16 năm 2019 (Từ ngày 15/4 đến ngày 20/4/2019)

Lịch công tác tuần 16 năm 2019

Lịch công tác tuần 16 năm 2019

Lịch công tác tuần 16 năm 2019 (Từ ngày 15/4 đến ngày 20/4/2019)

Lịch công tác tuần 15 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 15 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 15 năm 2019 (Từ ngày 08/4 đến ngày 13/4/2019)

Lịch công tác tuần 15 năm 2019

Lịch công tác tuần 15 năm 2019

Lịch công tác tuần 15 năm 2019 (Từ ngày 08/4 đến ngày 13/4/2019)

Lịch công tác tuần 14 năm 2019  (Bổ sung, Điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần 14 năm 2019 (Bổ sung, Điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần 14 năm 2019 (Từ ngày 01/4 đến ngày 06/4/2019)

Lịch công tác tuần 14 năm 2019  (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 14 năm 2019 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 14 năm 2019 (Từ ngày 01/4 đến ngày 06/4/2019)

Lịch công tác tuần 14 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 14 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 14 năm 2019 (Từ ngày 01/4 đến ngày 06/4/2019)

Lịch công tác tuần 14 năm 2019

Lịch công tác tuần 14 năm 2019

Lịch công tác tuần 14 năm 2019 (Từ ngày 01/4 đến ngày 06/4/2019)

Lịch công tác tuần 13 năm 2019

Lịch công tác tuần 13 năm 2019

Lịch công tác tuần 13 năm 2019 (Từ ngày 25/3 đến ngày 30/3/2019)