Lịch công tác

Lịch công tác tuần 03 năm 2019  (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019 (Từ ngày 14/01 đến ngày 19/01/2019)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019  (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019 (Từ ngày 14/01 đến ngày 19/01/2019)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019

Lịch công tác tuần 03 năm 2019

Lịch công tác tuần 03 năm 2019 (Từ ngày 14/01 đến ngày 19/01/2019)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019  (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019

Lịch công tác tuần 02 năm 2019

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019  (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019  (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019

Lịch công tác tuần 01 năm 2019

Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

Lịch công tác tuần 52 năm 2018  (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 52 năm 2018 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 52 năm 2018 (Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2018)

Lịch công tác tuần 52 năm 2018  (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 52 năm 2018 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 52 năm 2018 (Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2018)

Lịch công tác tuần 52 năm 2018

Lịch công tác tuần 52 năm 2018

Lịch công tác tuần 52 năm 2018 (Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2018)

Lịch công tác tuần 51 năm 2018

Lịch công tác tuần 51 năm 2018

Lịch công tác tuần 51 năm 2018 (Từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2018)

Lịch công tác tuần 50 năm 2018  (Bổ sung lần 3)

Lịch công tác tuần 50 năm 2018 (Bổ sung lần 3)

Lịch công tác tuần 50 năm 2018 (Từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2018)

Lịch công tác tuần 50 năm 2018  (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 50 năm 2018 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 50 năm 2018 (Từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2018)