Lịch công tác

Lịch công tác tuần 39 năm 2017

Lịch công tác tuần 39 năm 2017

Lịch công tác tuần 39 năm 2017 (Từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2017)

Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (Từ ngày 18/9 đến ngày 23/9/2017)

Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (Từ ngày 11/9 đến ngày 16/9/2017)

Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (Từ ngày 07/8 đến ngày 12/8/2017)

Lịch công tác tuần 31 năm 2017 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 31 năm 2017 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 31 năm 2017 (Từ ngày 31/7 đến ngày 05/8/2017)

Lịch công tác tuần 30 năm 2017

Lịch công tác tuần 30 năm 2017

Lịch công tác tuần 30 năm 2017 (Từ ngày 24/7 đến ngày 29/7/2017)

Lịch công tác tuần 29 năm 2017 (bổ sung)

Lịch công tác tuần 29 năm 2017 (bổ sung)

Lịch công tác tuần 29 năm 2017 (Từ ngày 17/7 đến ngày 22/7/2017)

Lịch công tác tuần 28 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 28 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 28 năm 2017 (Từ ngày 10/7 đến ngày 15/7/2017)

Lịch công tác tuần 27 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 27 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 27 năm 2017 (Từ ngày 03/7 đến ngày 08/7/2017)

Lịch công tác tuần 26 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 26 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 26 năm 2017 (Từ ngày 26/6 đến ngày 01/7/2017)

Lịch công tác tuần 25 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 25 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 25 năm 2017 (Từ ngày 19/6 đến ngày 24/6/2017)