Số hiệu Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Download
QĐ số: /QĐ-VKHGDVN Quyết định ban hành Quy định

Quy định tạm thời về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Viện KHGD Việt Nam

Chi tiết tải file về: Quy chế
15/04/2020
CV số: 138/VKHGDVN-TCHC CV phòng, chống dịch Covid-19
 Căn cứ tình hình thực tiễn và chỉ đạo của các cấp chính quyền về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng, LÃnh đạo Viện KHGDVN đề nghị:
Chi tiết Tải file về: CV 138/VKHGDVN-TCHC
30/03/2020
426/QĐ-VKHGDVN QĐ ban hành QC QLSD TS công Ban hành theo quyết định số 426/QĐ-VKHGDVN ngày 29/11/2019 29/11/2019
QĐ số: 373/QĐ-VKHGDVN Quy chế làm việc của VKHGDVN
 Quy chế làm việc của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số: 373/QĐ-VKHGDVN ngày 28/8/2018)
28/08/2018
HD số: 857/HD-VKHGDVN Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo thành tích tập thể, đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng

Chi tiết tải file về: Hướng dẫn.zip 
20/12/2017
3813/BGDĐT-GDTC Phòng chống sốt xuất huyết

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2017 về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết.

21/08/2017