Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện "Nghiên cứu xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ giáo dục bảo vệ môi trường ở trường trung học cơ sở" Mã số V2016-03 do TS Vương Thị Phương Hạnh làm chủ nhiệm.
06/08/2017 21:28
Ngày 27/7/2017 Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện "Nghiên cứu xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ giáo dục bảo vệ môi trường ở trường trung học cơ sở" Mã số V2016-03 do TS Vương Thị Phương Hạnh làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu:
Hướng dẫn xây dựng học liệu điện tử nội dung giáo dục bảo vệ môi trường và sử dụng trong dạy học ở trường trung học cơ sở
Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về học liệu điện tử và một số vấn đề về giáo dục bảo vệ môi trường
- Tìm hiểu tình hình trang bị và sử dụng học liệu nói chung và học liệu về môi trường, giáo dục bảo vệ môi trường nói riêng ở một số trường phổ thông trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Nghệ An làm cơ sở thiết kế nội dung, thu thập tư liệu, xử lý tài liệu, xây dựng học liệu điện tử về giáo dục bảo vệ môi trường.
- Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về xây dựng học liệu điện tử và hướng dẫn sử dụng, khai thác học liệu điện tử nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học.
- Thử nghiệm sư phạm trên quy mô nhỏ nhằm kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của việc xây dựng, sử dụng học liệu điện tử nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy- học ở trường THCS.
Những đóng góp của nhiệm vụ
Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ có ý nghĩa góp phần chuyển giao công nghệ xây dựng và sử dụng học liệu điện tử trong dạy học; Làm phong phú thêm kho dữ liệu chung của ngành giáo dục; tạo môi trường và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người có cơ hội sử dụng tài liệu đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của bản thân; Tạo diễn đàn để giáo viên và học sinh các trường phổ thông giao lưu, trao đổi và chia sẻ thông tin về học liệu điện tử cũng như kinh nghiệm khai thác, sử dụng học liệu điện tử trong dạy học…. Website học liệu điện tử được cung cấp mở và miễn phí trên mạng phục vụ cho mọi đối tượng, mọi trình độ, mọi lúc, mọi nơi.
Khuyến nghị
* Đối với Bộ GD&ĐT:
- BVMT là sự nghiệp của toàn xã hội, mọi người đều có trách nhiệm tham gia. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với sự nghiệp BVMT thì tuyên truyền, giáo dục về MT là công tác rất quan trọng, do đó cần đẩy mạnh giáo dục trong nhà trường với giáo dục ngoài xã hội bởi đây là hai lĩnh vực không thể tách rời nhau mà phải kết hợp chặt chẽ và hỗ trợ, bổ sung cho nhau.
- Tạo điều kiện phối hợp các lực lượng nghiên cứu biên soạn và phổ biến các tài liệu hướng dẫn giáo dục bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục. Trên cơ sở đó tiến hành các đợt tập huấn, hội thảo về giáo dục bảo vệ môi trường nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động này; (2) Tiếp tục xây dựng và phổ biến, nhân rộng các mô hình trường điểm về “Xanh – Sạch- Đẹp”
* Đối với các trường Trung học cơ sở
- Đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên, khuyến khích và hỗ trợ GV tự làm phương tiện, TBDH, quan tâm phát triển các loại hình HLĐT để trở thành hoạt động sư phạm thường xuyên, bổ sung nguồn thiết bị cho nhà trường, tăng cường năng lực chuyên môn cho GV và góp phần nâng cao chất lượng dạy học.
- Để công tác giáo dục BVMT trong trường học tiếp tục phát huy hiệu quả, cần tiếp tục gắn việc giáo dục BVMT với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”; giáo dục BVMT phải đi đôi với giáo dục kỹ năng sống cho HS; thường xuyên mở các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho GV về giáo dục BVMT nhằm nâng cao khả năng lồng ghép, tích hợp trong các giờ học nội khóa và ngoại khóa.
* Đối với giáo viên
- GV luôn tạo cơ hội và khuyến khích việc tự giác, tích cực và chủ động trong học tập của HS song vẫn luôn cần có sự định hướng đối với các em trong hoạt động tự học, để việc tự học trở thành nhu cầu, là mong muốn, là động lực và là con đường để phát huy khả năng, năng lực của các em.
- GV cần nhận thức được vai trò của CNTT trong đó có ứng dụng để thiết kế, xây dựng HLĐT là một phần trong công việc của mình nên cần tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực học hỏi, tích luỹ cho mình những kinh nghiệm trong điều kiện kinh tế, thời gian cho phép, phù hợp với khả năng bản thân để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục BVMT nói riêng.
-
  • Print
  • Email