Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin luận án "Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế"
13/01/2017 09:40
Thông tin luận án "Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế", Nghiên cứu sinh: Phạm Tùng Lâm

 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN 

Tên đề tài luận án: Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  
Thuộc chuyên ngành: Quản lý giáo dục         Mã số chuyên ngành:  62.14.01.14
Tên tác giả: Phạm Tùng Lâm – NCS khóa 2013 – 2016
Người hướng dẫn:  PGS. TS. Bùi Minh Hiền, TS. Phạm Quang Sáng
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 
NỘI DUNG THÔNG TIN
Đóng góp về lý luận 
     - Hệ thống hóa và cụ thể hóa những vấn đề lý luận về đào tạo và quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế theo mô hình CIPO.
     - Chỉ ra được những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo nhân lực cung ứng cho XKLĐ ở Việt Nam .
     - Nghiên cứu và rút ra những bài học kinh nghiệm về quản lý đào tạo của một số nước thành công trong lĩnh vực XKLĐ ở khu vực và Châu Á. 
Đóng góp về thực tiễn
     - Phân tích, đánh giá thực trạng và chỉ ra nguyên nhân, hạn chế về quản lý đào tạo của các CSĐT lao động xuất khẩu ở Việt Nam.
     - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đào tạo cho các cơ sở đào tạo của doanh nghiệp có chức năng đào tạo và XKLĐ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
     - Làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, đào tạo, cũng như trong lĩnh vực quản lý đào tạo nhân lực cho xuất khẩu lao động ở Việt Nam.
 
TM. Tập thể cán bộ hướng dẫn            Nghiên cứu sinh

      PGS.TS. Bùi Minh Hiền               Phạm Tùng Lâm


SUMMARY OF NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS IN THE DOMAIN
OF LEARNING AND  REASONING

Thesis title: Management of training Vietnam's labor to work abroad in the context of international integration.
In majors: Education Management          Specialized code: 62.14.01.14
Author: Pham Tung Lam – Ph.D Candidate  in the period of 2013 - 2016
Instructors: Assoc. Prof. Dr. Bui Minh Hien
     Dr. Pham Quang Sang
Training institutions: The Vietnam Institute of  Education Sciences 
 
INFORMATION CONTENT
Contribution of reasoning
     - Codify and concretize the theoretical issues of education and training management of Vietnamese  labor to work abroad in the context of international integration following with the CIPO model.
     - Identify the factors that affect the management of human resource training for oversea supplying in Vietnam.
     - Research and lessons learned in management training success of some countries of  the region and Asia in the field of labor export.
 Contribution of practice
     - Analyzing and assessing the situation and pointed out the cause, limitation of training management of  schools for labor export  in Vietnam.
     - Propose some solutions in order to improve the management of training for schools of enterprises with training and labor export function in the context of international integration.
     - Making references to the research and training, as well as in the field of human resources training  management for labor export in Vietnam.
 
                            On behalf of Instructors                                       Ph.D Candidate

                     Assoc. Prof. Dr. Bui Minh Hien                                Pham Tung Lam
 
  • Print
  • Email