Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin luận án "Quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay"
17/01/2017 11:47
Thông tin luận án "Quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay", Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Nga

 TRANG THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Tên đề tài: Quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay
- Chuyên ngành: Quản lí giáo dục
- Mã số: 62.14.01.14
- Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Nga
- Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức, TS. Trần Thị Tố Oanh
- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
     1. Xây dựng khung lý luận tương đối hoàn chỉnh về quản lí đội ngũ giảng viên theo tiếp cận phát triển nguồn nhân lực, bao gồm: quy hoạch đội ngũ, tuyển mộ và tuyển chọn; sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng, đánh giá giảng viên và tạo động lực cho đội ngũ giảng viên; Đề xuất khung năng lực nghề nghiệp của giảng viên đại học địa phương gồm 4 tiêu chuẩn và 14 tiêu chí.
     2. Nghiên cứu phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên, thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí đội ngũ giảng viên; chỉ ra được mặt mạnh, mặt yếu, những cơ hội và thách thức đối với quản lí đội ngũ giảng viên hiện nay ở các trường đại học địa phương.
     3. Đề xuất 7 giải pháp quản lí đội ngũ giảng viên trong bối cảnh hiện nay: Đề xuất chuẩn năng lực giảng viên đại học địa phương; Hoàn thiện quy trình kế hoạch hóa và tuyển dụng giảng viên; Đánh giá giảng viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học; Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương; Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giảng viên (Nhà trường và chính quyền địa phương); Xây dựng môi trường tự chịu trách nhiệm cho các trường đại học địa phương trong quản lý đội ngũ giảng viên và Tổ chức phối hợp phát triển đội ngũ giảng viên giữa các trường đại học địa phương.
 
                          Hướng dẫn 1          Hướng dẫn 2                          Nghiên cứu sinh
         PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức     TS. Trần Thị Tố Oanh                          Hồ Thị Nga 

SUMMARY INFORMATION and NEW FINDINGS OF THE THESIS

Thesis Title: “Management operations to faculty staff of local universities in the current context”
Major: Educational Management 
Code: 62.14.01.02
Ph.D Candidate: Ho Thi Nga
Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Xuan Thuc
                       Dr. Tran Thi To Oanh
Institution: The Viet Nam Institute of Educational Sciences
 
NEW FINDINGS OF THE THESIS
     1. Building relatively theoretical frame of managing faculty staffs under  human resources development approach, including staff planning, recruiting and selecting; using, training and retraining, evaluating and motivating faculty staffs; Recommended frame of professional capacity of local university faculty including 4 standards and 14 criteria.
     2. Analyzing real quality of faculty staff, the current situation and the factors that affect to the faculty staff management operaations; pointing out the strengths, weaknesses, opportunities and challenges for managing the current faculty staffs at local universities.
     3. Proposing 7 Solutions for faculty staff management operaations of local universities in the curent context: Recommend capacity standards of local university faculty staff; Improve the process of planning and recruiting faculties; Organize training professional and scientific research capacity for faculties in local universities; Assess faculties based on the standardized professional titles of faculties; Complete the remuneration policy for the faculty staff (the university and local government); Develop a self-responsibility environment for local universities in the Management of faculties and Implement the cooperation of development of faculty staff between local universities.
 
                               Supervisor 1                                   Supervisor 2                     PhD. Candidate  
                    
         Assoc. Prof. Dr. Nguyen Xuan Thuc          Dr. Tran Thi To Oanh                  Ho Thi Nga
 
Tệp đính kèm:
       
 
  • Print
  • Email