Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin luận án "Dạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning"
21/03/2017 14:21
Thông tin luận án "Dạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Trang

 TRANG THÔNG TIN CỦA LUẬN ÁN 

- Tên luận án: “DẠY HỌC DỰA VÀO DỰ ÁN TRONG ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA ELEARNING”
- Chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ LỊCH SỬ GIÁO DỤC 
-Mã số: 62 14 01 02
- Họ tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN NGỌC TRANG
- Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. ĐÀO THÁI LAI VÀ TS. TRẦN VĂN HÙNG
- Tên cơ sở đào tạo: VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN
     Về lý luận, luận án đã xác định được cơ sở khoa học về đặc trưng của dạy học dựa vào dự án với sự hỗ trợ của e-Learning, hệ thống hóa các khái niệm, các lý luận cơ bản và xây dựng được khung lý thuyết về dạy học dựa vào dự án với sự hỗ trợ của e-Learning trong đào tạo Công nghệ thông tin các trường cao đẳng;  Xác định được năng lực của SV trình độ cao đẳng ngành CNTT theo tiêu chuẩn của ABET và đặc điểm hoạt động nhận thức của sinh viên cao đẳng ngành CNTT. 
     Luận án đã nêu được việc vận dụng 5 lý thuyết học tập vào quá trình dạy học dựa vào dự án với sự hỗ trợ của e-Learning. Qua việc phân tích chương trình đào tạo theo định hướng tiếp cận CDIO phù hợp với DHDVDA, luận án xây dựng 6 nguyên tắc và tiến trình DHDVDA với sự hỗ trợ của e-Learning trong đào tạo cao đẳng CNTT, trong đó chỉ rõ các biện pháp và kỹ thuật dạy học từ thiết kế đến thực hiện. 
     Dựa trên cơ sở phân tích đặc điểm của sinh viên cao đẳng CNTT cũng như chương trình đào tạo cao đẳng CNTT đã xác định DHDVDA có thể tiến hành vào học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin và Công nghệ phần mềm là phù hợp và phát hiện những yếu tố mới của DHDVDA với sự hỗ trợ của e-Learning.
     Về thực tiễn, luận án đã đánh giá được bức tranh chung về nhận thức, mục đích và mức độ sử dụng DHDVDA trong đào tạo CNTT trình độ cao đẳng, phản ảnh khá sâu sắc thực trạng DHDVDA trong đào tạo cao đẳng CNTT. Xây dựng được môi trường quản lý dự án học tập thông qua sử dụng các chức năng của Moodle, với các dự án học tập được thiết kế có nội dung gắn với thực tiễn, đó là các dự án học tập liên quan đến năng lực quản lý hệ thống thông tin trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ và thương mại. Bên cạnh đó, luận án đã xây dựng được các tài liệu hướng dẫn giúp GV sử dụng như một tài liệu tham khảo trong DHDVDA với sự hỗ trợ của e-Learning. 
     Kết quả thực nghiệm sư phạm của luận án cho thấy đề xuất của luận án không chỉ đáp ứng những vấn đề về lí luận mà còn đáp ứng những vấn đề của thực tiễn và có tính khả thi.

                            Cán bộ hướng dẫn                                              Tác giả luận án

PGS. TS. Đào Thái Lai TS. Trần Văn Hùng                        Nguyễn Ngọc Trang

 
INFORMATION OF THESIS 

- of the thesis: PROJECT-BASED LEARNING WITH E-LEARNING SUPPORT  FOR INFORMATICS TECHNOLOGY TRAINING OF COLLEGE DEGREE 
- Specialization: Theory and history of education; 
- Code: 62.14.01.02
- Name : NGUYEN NGOC TRANG 
- Instructors:      Associate. Prof. Dao Thai Lai
                             Dr. Trần Văn Hùng
- Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences 

SUMMARY OF THE CONTRIBUTIONS OF THE THESIS 
     In theory, the thesis has identified the scientific basis for the characteristics of project-based teaching with the support of e-Learning, systematizing concepts, basic theories and framing the framework of theory of project-based teaching with the support of e-Learning in training college degree; Identify the capacity of IT college graduates in accordance with ABET standards and cognitive performance characteristics of IT college graduates.
     The thesis mentioned the application of 5 learning theories to project-based learning with the support of e-Learning. By analyzing the CDIO-oriented training curriculum in accordance with project-based learning, the thesis builds six principles and the project-based learning process with the support of e-Learning in IT college training, which specifies the methods and techniques of teaching from design to implementation.
    Based on the analysis of the characteristics of IT college students as well as the IT college training program,  project-based learning has determined that it can be implemented in the Analysis and Design of Information Systems and Software Techology and discover new elements of project-based learning with the support of e-Learning.
    In practice, the thesis has assessed the general picture of project-based learning perception, purpose and level of application in IT training college degree, reflecting deeply the situation of project-based learning in IT college training. 
    Building a learning project management environment using MOODLE, with learning projects is linked to reality, related in the fields of education, healthcare, service and commerce. Besides, the thesis has built up the documentation for teachers as a reference in project-based learning with the support of e-Learning.
    Experimental results of the thesis show that The proposals not only meets theoretical issues but also addresses practical and possibility issues.
 
  On behalf of the supervisors                                         PhD candicate

Associate. Prof. Dr Dao Thai Lai                               Nguyen Ngoc Trang 
 
Tệp đính kèm:
  • Print
  • Email