Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin luận án “Quản lý đào tạo liên kết ở trường trung cấp với doanh nghiệp"
07/04/2017 12:16
Thông tin luận án “Quản lý đào tạo liên kết ở trường trung cấp với doanh nghiệp”, Nghiên cứu sinh: Đào Thị Lê

 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

- Tên luận án: “Quản lý đào tạo liên kết ở trường trung cấp với doanh nghiệp”
- Chuyên ngành:  Quản lý giáo dục
- Mã số: 62.14.01.14
- Họ và tên NCS: Đào Thị Lê     
- Tập thể cán bộ hướng dẫn:  Hướng dẫn 1: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc; Hướng dẫn 2: TS. Trần Thị Tố Oanh
- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
 
Những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:
1. Về lí luận
- Hệ thống hóa cơ sở lí luận về quản lí đào tạo liên kết ở trường trung cấp với doanh nghiệp; 
- Làm sáng tỏ ưu thế và vai trò đào tạo liên kết ở trường trung cấp với doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực; 
Xây dựng những nội dung về quản lí đào tạo liên kết ở trường trung cấp với doanh nghiệp vận dụng tiếp cận quản lý đào tạo theo mô hình CIPO.
2.Về thực tiễn
- Khảo sát, đánh giá được thực trạng hoạt động đào tạo liên kết và quản lí đào tạo liên kết ở trường trung cấp thuộc tỉnh Bắc Ninh với doanh nghiệp.
- Đề xuất được biện pháp quản lí đào tạo liên kết ở trường trung cấp thuộc tỉnh Bắc Ninh với doanh nghiệp để nâng cao kết quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực qua đào tạo.
                                    Tập thể hướng dẫn                                          Nghiên cứu sinh
 
  GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc      TS. Trần Thị Tố Oanh                         Đào Thị Lê

 
INFORMATION ABOUT NEW CONTRIBUTIONS OF ACADEMIC AND THEORETIC THESIS

Name of Thesis: “Associated training’s management in Vocational school with Enterprise”
- Name of Specialization: Education Management
- Code: 62.14.01.14
- Full name of PhD candidate: DAO THI LE
- Academic Supervisors: Supervisor 1: Prof. Dr. NGUYEN THI MY LOC;  Supervisor 2: Dr. TRAN THI TO OANH
- Training Institution : Vietnam Institute of Educational Sciences
The followings are considered to be original contributions to the theory and practice of the thesis:
Theoretical contributions
- Systematizing theoretical basic of joint training’s management between technical schools and enterprises; Clarifying advantages and responsibilit of joint training between technicaltechnical schools and enterprises in manpower’s training; Developing contents of managing joint training between technical schools and enterprises apply CIPO approach for training management.
Practical contributions
- Studying, assessing status of join training and managing joint training between technical schools in Bac Ninh province and enterprises.
- Proposing methods of managing join training between technical schools in Bac Ninh province and enterprises to improve training result, satisfy the  requirement with trained labours. 

Certificated by Academic Supervisors                           PhD Candidate 
 
 
Tệp đính kèm:
 
 
 
 
 
  • Print
  • Email