Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin luận án "Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình cho học sinh THPT qua hệ thống bài tập"
12/05/2017 09:16
Thông tin luận án "Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình cho học sinh THPT qua hệ thống bài tập" của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Lâm

 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

- Tên luận án: Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình cho học sinh THPT qua hệ thống bài tập

- Ngành khoa học của luận án: Lí luận và Phương pháp dạy học văn – tiếng Việt. Mã số: 62.14.01.11
- Tên tác giả: Nguyễn Thị Thanh Lâm. Khóa: 2013
- Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn : 1. PGS. TS. Đỗ Ngọc Thống  
                                                                             2. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân
- Tên cơ sở đào tao: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
- Các kết quả chính và kết luận: 

+ Luận án đã nghiên cứu, tổng hợp các khái niệm cơ bản liên quan đến việc xây dựng hệ thống BT phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình cho HS. Tổng quan và đánh giá các công trình nghiên cứu về đọc hiểu văn bản, đọc hiểu thơ trữ tình, đặc biệt là các nghiên cứu về hệ thống BT đọc hiểu thơ trữ tình ở các SGK Ngữ văn trong và ngoài nước.

+ Luận án đã đề xuất được hệ thống BT phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình một cách sáng rõ, cụ thể, đa dạng và phong phú nhằm khắc phục tình trạng thiếu một quan niệm rõ ràng, nhất quán về mô hình câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu và hệ thống bài tập rèn luyện để phát triển năng lực đọc hiểu thơ trữ tình cho HS trong dạy học hiện hành; nêu lên cách thức rèn luyện để có được năng lực đọc hiểu thơ trữ tình một cách khoa học, sư phạm và có hệ thống.

     + Luận án là một tài liệu tham khảo thiết thực, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn cho việc dạy học đọc hiểu thơ trữ tình trong nhà trường phổ thông.

 

Tập thể cán bộ hướng dẫn                                      Nghiên cứu sinh                         

PGS. TS. Đỗ Ngọc Thống                                  Nguyễn Thị Thanh Lâm

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

INFORMATION PAGE ABOUT THE THESISS ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Name of thesis: Development of text comprehension ability of lyricism for students of high school through the system of exercises

- Thesis field of studies: theory and methodology of teaching literature and Vietnamese Language. Code: 62.14.01.11

- Name of author: Nguyen Thi Thanh Lam. School year: 2013

- Supervisor: Assoc Pro., Dr. Do Ngoc Thong and Dr. Nguyen Thi Hong Van

- Name of institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

- The main results and conclusion:

+ The thesis researches and generalizes basic concepts related to  the construction of exercise system of development of text comprehension ability of lyricism for students. There are some evaluations and overview of research on text comprehension and lyricism reading comprehension, especially the research on exercise system of lyricism reading comprehension in the interal and external Literature textbooks.

+ The thesis has proposed exercise system of development of text comprehension capacity of lyricism clearly. It is in detail, diverse and abundant in order to overcome the lack of a clear concept and a consistent pattern of sentences guided reading comprehension questions and exercises system to develop reading comprehension ability of lyricism for students in current teaching. Also, it has focused on ways of practice to get ability of lyricism reading comprehension in a scientific, pedagogical and systematic way.

     + The thesis is a practical reference which has value in both theory and practice for teaching lyricism reading comprehension in high schools

Supervisors                                                                  Ph.D.Candidate          

                       

     Ass. Pro. Dr. Đỗ Ngọc Thống                                           Nguyễn Thị Thanh Lâm

     Dr. Nguyễn Thị Hồng Vân

1. Luan An.Lam.pdf
2. Tom tat LA.Lam.TA.pdf
3. Tom tat LA.Lam.TV.pdf


  • Print
  • Email