Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Các cuộc cải cách giáo dục Việt Nam, lịch sử và các bài học kinh nghiệm
 1. Mã số:  B2003-52-38

 2. Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Bá Thái

 3. Thời gian thực hiện:  2003-2005

 4. Cấp:  Bộ

 5. Trạng thái:  Đã thực hiện

 6. Mục tiêu:
  - Tổng quan lịch sử phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 1945-1985. - Các bài học kinh nghiệm từ các cuộc cải cách giáo dục Việt Nam giai đoạn 1945 đến các cuộc cải cách gần đây nhất phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu và đào tạo về giáo dục. Phục vụ cho việc xây dựng Bảo tàng Giáo dục Việt Nam.

 7. Nội dung nghiên cứu chính:

  - Xây dựng cơ sở phương pháp luận cho việc tổng quan lịch sử phát triển giáo dục Việt Nam và các tiêu chí phân loại nội dung và quy mô cải cách giáo dục Việt Nam.
  - Tổng quan lịch sử phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 1945 đến nay.
  - Tổng quan những cải cách giáo dục Việt Nam giai đoạn 1945 đến nay.
  - Phân tích rút ra những bài học kinh nghiệm của những cải cách giáo dục Việt Nam trong giai đoạn 1945 đến nay