Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Thiết kế kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
 
1. Thông tin chung

Mã số: B2014-37-04NV
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Vân Anh
Các thành viên tham gia: Đào Văn Toàn - Thành viên
                                              Trịnh Thị Anh Hoa - Thành viên
                                              Nguyễn Thị Hạnh -Thành viên
                                              Trần Thị Phương Nam - Thành viên
                                              Đinh Văn Thái - Thành viên
                                              Võ Thùy Linh- Thành viên
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 9 năm 2014/ tháng 11 năm 2016

2. Tính cấp thiết

Trong những năm qua, việc phát triển CT&SGK ở mỗi cấp học đã tuân theo một quy trình tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với xu thế quốc tế. Song xét về việc phát triển CTGD toàn bậc học còn có những bất cập, cụ thể chưa nghiên cứu đầy đủ về định hướng đổi mới CTGDPT đã xây dựng CTGD theo cấp bậc học, xây dựng xong CTGD các cấp bậc học mới khớp nối đểhoàn thiện CTGDPT và bổ sung chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Thử nghiệm CT và SGK thường được thực hiện ở giai đoạn đầu tiên của quá trình thực hiện đổi mới CT&SGK. Những thập niên gần đây, yêu cầu thưt nghiệm CT mới trước khi triển khai CT đại trà ngày càng được quan tâm đáng kể. Để đổi mới CT&SGK và rút kinh nghiệm từ bất cập của CT&SGK những lần trước, để triển khai CT&SGK mới sau năm 2015 đảm bảo tính khoa học, khả thi, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và thực tiễn Việt Nam, việc nghiên cứu xây dựng kế hoạch thử nghiệm và quy trình để đánh giá CT&SGK thử nghiệm là rất quan trọng và cần thiết. Một bản kế hoạch thử nghiệm chi tiết CT&SGK được nghiên cứu sẽ có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện GD Việt Nam trong bối cảnh đổi mới hiện nay.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Thiết kế kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình và SGK phổ thông mới.

4. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về kế hoạch thử nghiệm và quy trình đánh giá CT&SGK
- Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế về kế hoạch thử nghiệm và quy trình đánh giá CT&SGK
- Kế hoạch chi tiết thử nghiệm CT&SGK
- Xây dựng quy trình đánh giá CT&SGK thử nghiệm

5. Phạm vi nghiên cứu

- Xây dựng kế hoạch thử nghiệm CT&SGK phổ thông sau 2015 (với 1 CT tổng thể và 1 bộ SGK).
- Xây dựng quy trình đánh giá CT&SGK thử nghiệm

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tổng hợp và phân tích tài liệu để hình thành cơ s ở lý luận của vấn đề nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Nghiên cứu quá trình vận hành thử nghiệm, quy trình đánh giá đã thực hiện trong thực tiễn thông qua hoạt động dạy, học và các hoạt động GD đề đề xuất kế hoạch thử nghiệm và quy trình đánh giá CT&SGK mới phù hợp.
- Phương pháp chuyên gia: xin ý kiến chuyên gia khi xem xét tính khoa học, hiện đại, khả thi của kế hoạch thử nghiệm, quy trình đánh giá CT&SGK thông qua các hội thảo góp ý kế hoạch thực hiện.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế hoạch thử nghiệm, đánh giá chương trình, sách giáo khoa GD phổ thông mới

1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Một số vấn đề chung CT GD phổ thông mới
1.3. Nội dung đổi mới CT&SGK
1.4. Một số điểm mới cơ bản trong CT GD phổ thông mới
1.5. Các nội dung trong kế hoạch thử nghiệm CT&SGK
1.6. Đánh giá CT&SGK

Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về kế hoạch thử nghiệm chương trình, sách giáo khoa và quy trình đánh giá chương trình, sách giáo khoa mới

2.1. Kinh nghiệm quốc tế về thử nghiệm và đánh giá CT&SGK
2.2. Kinh nghiệm về thử nghiệm và đánh giá CT&SGK ở Việt Nam
2.3. Bài học kinh nghiệm

Chương 3: Kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình và sách giáo khoa GD PT mới

3.1. Câu hỏi đặt ra khi xây dựng kế hoạch thử nghiệm
3.2. Kế hoạch thử nghiệm CT&SGK mới
3.3. Yêu cầu thử nghiệm CT&SGK
3.4. Hình thức thử nghiệm CT&SGK
3.5. Phạm vi thử nghiệm CT&SGK
3.6. Điều kiện thử nghiệm
3.7. Thời gian thực hiện thử nghiệm CT&SGK
3.8. Nhiệm vụ của các đơn vị và thành viên tham gia thử nghiệm CT, SGK

8. Những đóng góp chính của đề tài

Từ kinh nghiệm quốc tế và khảo sát thực trạng trong nước về CT&SGK, đề tài đã đạt được một số kết quả sau: 1/ Nghiên cứu những định hướng đổi mới CT GDPT mới; 2/Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về thử nghiệm TC-SGK; 3/Đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá CT tổng thể, CT môn học và SGK môn học; 4/Đề xuất quy trình đánh giá TC-SGK.

9. Kết luận và khuyến nghị

Trong bối cảnh đổi mới chương trình GDPT, một trong những điều kiện để đảm bảo có một chương trình và sách giáo khoa mới đáp ứng những yêu cầu đặt ra thì việc thiết kế thử nghiệm CT-SGK là nhiệm vụ quan trọng mà nhiệm vụ NC này hướng tới.

Đề tài đã nghiên cứu Nghiên cứu những định hướng đổi mới CT GDPT mới, phân tích một số điểm mới cơ bản của CT-SGK mới. Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu đã thực hiện, nhiệm cụ đưa ra một hệ thống các tiêu chí đánh giá CT tổng thể, CT môn học và SGK môn học. Để đánh giá CT-SGK, nhiệm vụ đã chỉ ra quy trình đánh giá TC-SGK gồm các bước: 1/Xác định mục đích và phạm vi đánh giá; 2/Xác định các câu hỏi đánh giá; 3/Thiết kế đánh giá và lập kế hoạch thu thập dữ liệu; 4/Thu thập dữ liệu; 5/Phân tích dữ liệu; 6/Viết báo cáo đánh giá về việc cải thiện CT.

Khuyến nghị

Đối với Bộ GD&ĐT:

- CT GDPT tổng thể cần sớm được hoàn thiện sau khi đã nhận được những ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia, các nhà khoa học và toàn xã hội.
- Sau khi CT GDPT tổng thể được ban hành, sớm ban hành CT các môn học để có đầy đủ những yêu cầu cần đạt mô tả năng lực để xác định được năng lực của HS ở từng môn học/lĩnh vực học sau khi kết thúc cấp/lớp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD.
- Có chủ trương phân cấp quản lý CT đủ rõ; có mô hình quản lý GD phù hợp với yêu cầu của CT.

Đối với địa phương và các cơ sở GD:

- Tham gia tổ chức thử nghiệm theo điều kiện và khả năng hiện có.
- Cùng với ban chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, chỉ đạo một cách đồng bộ việc tổ chức thực hiện thử nghiệm CT-SGK mới tại địa phương.
- Cùng tham gia giám sát hoạt động đánh giá, điều chỉnh hợp lý CT-SGK mới.

Từ khóa: 1/ Chương trình-sách giáo khoa mới; 2/ Thử nghiệm chương trình-sách giáo khoa mới; 3/ Giáo dục phổ thông mới; 4/ Đánh giá chương trình