Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Môn Toán lớp 1 công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2014-12
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Kiều Thu Linh
Các thành viên tham gia: Phan Thị Hương Giang - Thư ký
                                              Trần Kim Tâm - Thành viên
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 9 năm 2014/ tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Môn toán là môn học chiếm vị trí quan trọng trong các môn học ở nhà trường phổ thông. Toán là công cụ giúp phát triển tư duy, cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề có hiệu quả. Các nghiên cứu cả trong nước và quốc tế đều cho rằng giáo dục toán học cho học sinh ngay từ lớp 1 có vai trò xây dựng nền móng cho học toán trong tương lai và hình thành các năng lực toán học cơ bản. Tháng 8/2015, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông mới”. Ở môn toán, mục tiêu, các nội dung và năng lực toán cũng đã được hình thành, tuy nhiên để áp dụng trong thực tiễn đòi hỏi nhiều nghiên cứu tiếp theo. Môn toán tiểu học công nghệ giáo dục (CNGD) đã đạt được một số thành tựu nghiên cứu nhất định nhưng vẫn cần phát triển theo các hướng nghiên cứu mới có kế thừa những thành quả đã đạt được.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mô tả một số năng lực toán trong môn toán lớp 1 CNGD góp phần hoàn thiện và phát triển môn toán lớp 1 CNGD.

4. Nội dung nghiên cứu

- Cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục định hướng về phát triển năng lực trong môn toán tiểu học
- Môn toán lớp 1 CNGD với định hướng phát triển năng lực

5. Phạm vi nghiên cứu

Trong giới hạn về qui mô, thời gian và kinh phí, đề tài chỉ tập trung vào một số năng lực toán trong môn toán lớp 1 CNGD.

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tổng hợp và phân tích tài liệu để hình thành cơ s ở lý luận của vấn đề nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Đánh giá một số năng lực toán lớp 1 CNGD ở trường tiểu học thực nghiệm
- Phương pháp chuyên gia: semina xin ý kiến của các chuyên gia trong cùng lĩnh vực

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 2 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục định hướng về phát triển năng lực trong môn toán tiểu học

1.1. Một số cơ sở lý luận
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.3. Tiểu kết

Chương 2: Môn toán lớp 1 CNGD với định hướng phát triển năng lực

2.1. Đặc trưng của môn toán lớp 1 CNGD
2.2. Một số năng lực toán trong môn toán lớp 1 CNGD
2.3 Đo nghiệm kết quả học tập của học sinh
2.4. Phỏng vấn giáo viên
2.5. Tiểu kết

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đề tài đã hệ thống hóa các quan niệm cũng như đề xuất được một số giải pháp để phát triển một số năng lực toán trong môn toán lớp 1 CNGD.

9. Kết luận và khuyến nghị

Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho thấy năng lực toán là những kỹ năng, qui trình cần thiết cho học tập và ứng dụng toán học. Kỹ năng và qui trình cần gắn bó chặt chẽ với nhau và cần được phát triển đồng bộ. Đề tài đã đưa ra một số năng lực học toán lớp 1 CNGD như: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực mô hình hóa và kết nối. CNGD đã được nghiên cứu và thực nghiệm trong nhiều năm qua, có thể xem là một trong những giải pháp phát triển năng lực toán cho học sinh lớp 1.

Khuyến nghị

- Viện KHGDVN cần tạo điều kiện để môn toán tiểu học CNGD tiếp tục được nghiên cứu và thực nghiệm;

- Môn toán lớp 1 CNGD cần được mô tả rõ hơn theo chương trình định hướng phát triển năng lực. Nêu rõ hai thành phần quan trọng của chương trình: nội dung toán và các năng lực toán cũng như xác định chuẩn đầu ra

- Quá trình biên soạn tài liệu cần khai thác sâu hơn những đặc điểm của trẻ tiểu học;

- Trong tổ chức dạy học cần tạo hứng thú để khuyến khích học sinh học tập tích cực.

Từ khóa: 1/ Năng lực toán; 2/ Lớp 1 công nghệ giáo dục ; 3/ Học sinh tiểu học