Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2014-22
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Yên
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 9 năm 2014/ tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT năm 2014, đội ngũ giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số (DTTS) vùng Tây Bắc chiếm 41,55% và so với cả nước chiếm 12,16%. Đội ngũ nhân sự này đóng góp đáng kể trong phát triển giáo dục ở Tây Bắc. Không chỉ làm giáo dục, đội ngũ giáo viên còn vận động cộng đồng tham gia vào giáo dục, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước đến các đồng bào DTTS. Đội ngũ giáo viên DTTS vùng Tây Bắc còn những hạn chế trong bối cảnh đổi mới giáo dục về trình độ đào tạo khác nhau, năng lực chuyên môn, phong tục, tập quán còn lạc hậu, thiếu thông tin…Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS vùng Tây Bắc để có những biện pháp phát triển phù hợp với đội ngũ này là cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Xác định những đặc điểm chủ yếu của đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS vùng Tây Bắc. Đề xuất vận dụng/sử dụng những đặc điểm này trong phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

4. Nội dung nghiên cứu

- Cơ sở lý luận về đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS
- Thực trạng đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS vùng Tây Bắc
- Một số đề xuất sử dụng đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

5. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu giới hạn ở các trường tiểu học vùng Tây Bắc. Nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS theo tiếp cận phát triển nguồn nhân lực

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tổng hợp và phân tích tài liệu để hình thành cơ s ở lý luận của vấn đề nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp quan sát, khảo sát sử dụng bảng hỏi, dự giờ và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn
- Phương pháp chuyên gia: semina xin ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý trong cùng lĩnh vực hoặc có liên quan.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS Một số cơ sở lý luận

1.1. Một số khái niệm
1.2. Vị trí và vai trò của giáo viên tiểu học
1.3. Đặc điểm của đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS
1.1. Tiếp cận phát triển nguồn nhân lực trong nghiên cứu đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS
1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS

Chương 2: Thực trạng đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS vùng Tây Bắc

2.1. Khái quát về tự nhiên, KT-XH vùng Tây Bắc
2.2. Khái quát về giáo dục tiểu học vùng Tây Bắc
2.3 Đặc điểm của đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS vùng Tây Bắc

Chương 3: Một số đề xuất sử dụng đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

3.1. Những nguyên tắc đề xuất
3.2. Một số đề xuất

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và nêu được thực trạng đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS vùng Tây Bắc. Các đề xuất sử dụng đặc điểm của đội ngũ này trong phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS vùng Tây Bắc đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và đồng bộ về cơ cấu.

9. Kết luận và khuyến nghị

- Chú trọng đến đặc điểm vùng miền trong phát triển giáo dục, đặc biệt phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS vùng Tây Bắc cần quan tâm đến đặc điểm của đội ngũ này;

- Nghiên cứu về đặc điểm đội ngũ giáo viên tiểu học người DTTS theo các tiếp cận khác nhau như tâm lý học, xã hội học hay phát triển nguồn nhân lực… Dù tiếp cận ở góc độ nào cũng cần chú ý đến đặc điểm tộc người và vùng miền, là cơ sở để phát triển đội ngũ này trong bối cảnh đổi mới giáo dục

- Kết quả nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị cho phát triển đội ngũ giáo viên ở vùng khó khăn nhất sẽ có sức lan tỏa cho các vùng ít khó khăn hơn. Tuy nhiên cần chú ý điều chỉnh về vùng miền và tộc người cho phù hợp.

Từ khóa: 1/ Giáo viên tiểu học người dân tộc thiểu số; 2/ Đặc điểm ; 3/ Giáo viên tiểu học vùng Tây Bắc