Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam
 
1. Thông tin chung

Mã số: B2013-37-27NV
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Thị Hà
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 9 năm 2013 - tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến thời điểm tháng 6/2015 cả nước có 219 trường ĐH, 217 trường cao đẳng (không tính các trường thuộc khối an ninh, quốc phòng, quốc tế) với số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên chiếm 12,06% trong tổng số giảng viên. Số giảng viên có chức danh GS, PGS chỉ mới đạt 4,36% trên tổng số giảng viên. Những năm gần đây, mặc dù số lượng nhà giáo đều tăng hàng năm nhưng đội ngũ GS, PGS không tăng mà có xu hướng giảm. Số GS, PGS được xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh hàng năm ít hơn số GS, PGS đến tuổi được nghỉ hưu hoặc chuyển sang lĩnh vực khác. Vì vậy sự phát triển của đội ngũ GS, PGS hiện không đáp ứng được yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và phát triển GD&ĐT cả về số lượng và chất lượng.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi nhằm phát triển bền vững đội ngũ GS, PGS cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển KH-CN, GD&ĐT đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

4. Nội dung nghiên cứu

- Tổng quan tình hình xây dựng và phát triển đội ngũ GS, PGS ở Việt Nam
- Kinh nghiệm phát triển, xây dựng đội ngũ GS, PGS của một số quốc gia trên thế giới
- Phương hướng, giải pháp tiếp tục phát triển đội ngũ GS, PGS ở Việt Nam

5. Phạm vi nghiên cứu

Rà soát các chế độ chính sách hiện hành của nhà nước có liên quan đến GS, PGS; nghiên cứu điều kiện nghiên cứu khoa học và giảng dạy của đội ngũ này ở các cơ sở giáo dục ĐH và các viện nghiên cứu trong cả nước.

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tổng hợp và phân tích tài liệu để hình thành cơ s ở lý luận của vấn đề nghiên cứu
- Phương pháp hồi cứu tư liệu: Tổng hợp và phân tích tài liệu trong và ngoài nước phát triển đội ngũ GS, PGS.
- Phương pháp chuyên gia: semina xin ý kiến của các chuyên gia về những vấn đề có liên quan.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1 Tổng quan tình hình xây dựng và phát triển đội ngũ GS, PGS ở Việt Nam

1.1. Kết quả phát triển đội ngũ GS, PGS ở Việt Nam từ 1980-2015
1.2. Vai trò của đội ngũ GS, PGS và yêu cầu tiếp tục xây dựng phát triển đội ngũ GS, PGS ở Việt Nam
1.3. 1.3. Thực trạng về cơ chế, chính sách trong xây dựng, phát triển đội ngũ GS, PGS ở Việt Nam
1.4. Thực trạng về giảng dạy và NCKH của đội ngũ GS, PGS
1.1. Khái quát thực trạng điều kiện làm việc và sinh hoạt của đội ngũ GS, PGS ở Việt Nam
1.2. Nhận xét về thực trạng phát triển đội ngũ GS, PGS ở Việt Nam từ 1980 đến nay

Chương 2: Kinh nghiệm phát triển, xây dựng đội ngũ GS, PGS của một số quốc gia trên thế giới

2.1. Chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm đội ngũ GS, PGS
2.2. Chính sách sử dụng, trọng dụng đội ngũ trí thức, GS, PGS ở một số nước
2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ các nước

Chương 3: Phương hướng, giải pháp tiếp tục phát triển đội ngũ GS, PGS ở Việt Nam

3.1. Bối cảnh và thách thức đối với việc xây dựng đội ngũ GS, PGS
3.2. Quan điểm về xây dựng và phát triển đội ngũ GS, PGS
3.3. Định hướng phát triển đội ngũ GS, PGS đến 2020, tầm nhìn đến 2030
3.4. Giải pháp tiếp tục phát triển đội ngũ GS, PGS

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đề tài đã đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ GS, PGS hợp lý về số lượng, đặc biệt chú trọng chất lượng của đội ngũ này cho sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục của Việt Nam.

9. Kết luận

Sau 30 năm xây dựng và phát triển đội ngũ GS, PGS Việt Nam đã đạt được nhiều thành công. Số ứng viên có công trình khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín ngày càng tăng lên, nhất là những ngành khoa học tự nhiên, y tế và công nghệ.

Nhờ chủ trương tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế của Nhà nước và các đề án 322, 911 du học bằng ngân sách nhà nước đã tạo điều kiện và động lực cho giảng viên, cán bộ NCKH giỏi chuyên môn, thành thạo CNTT và ngoại ngữ, có tác phong và thói quen làm việc hiện đại.

Việc tiếp tục phát triển đội ngũ GS, PGS dựa trên nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và dựa trên thực tiễn xây dựng và phát triển đội ngũ GS, PGS hơn 30 năm qua sẽ giúp Việt Nam có cái nhìn toàn diện hơn về đội ngũ GS, PGS và phát triển đội ngũ này theo kịp thời đại.

Từ khóa: 1/ Đội ngũ giáo sư, phó giáo sư; 2/ Giảng dạy và nghiên cứu khoa học ; 3/ Chính sách phát triển đội ngũ GS, PGS