Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – giáo dục công dân ở tiểu học và THCS trong chương trình giáo dục phổ thông
 
1. Thông tin chung

Mã số: B2014-37-02NV
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lưu Thu Thủy
Các thành viên tham gia: Mai Nhị Hà - Thư ký
                                              PGS.TS. Mạc Văn Trang - Thành viên
                                              PGS.TS. Lê Vân Anh – Thành viên
                                              PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa – Thành viên
                                              TS. Đào Đinh Doãn – Thành viên
                                              TS. Trần Thị Tố Oanh - Thành viên
                                              TS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Thành viên
                                              Ths. Nguyễn Thị Việt Hà - Thành viên
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 7 năm 2014/ tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Giáo dục đạo đức – giáo dục công dân (GDCD) được thực hiện thông qua dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Chương trình các môn học thuộc lĩnh vực GD đạo đức – GDCD sau 15 năm thực hiện bên cạnh những ưu điểm cũng bộc lộ những hạn chế cần phải xây dựng lại theo định hướng chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, nhằm đáp ứng những yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn tới. Chương trình GDPT sau 2015 ở Việt Nam được định hướng đổi mới theo tiếp cận năng lực – thực chất những năng lực này là năng lực nhận thức và năng lực tâm lý, xã hội của con người hay còn gọi là kỹ năng sống (KNS). Do vậy cần phải xác định những giá trị và năng lực, KNS cần giáo dục cho học sinh từng cấp học qua các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức - GDCD

3. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giáo dục đạo đức – GDCD cho học sinh các cấp học phổ thông. Trên cơ sở đó, đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập chương trình các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – GDCD ở tiểu học, THCS trong chương trình GDPT sau 2015.

4. Nội dung nghiên cứu

- Xây dựng cơ sở lý luận về xây dựng các chương trình môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – GDCD ở tiểu học và THCS sau năm 2015
- Hồi cứu, đánh giá chương trình các môn học
- Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức dạy học, đánh giá kết quả học tập các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – GDCD trong chương trình GDPT sau năm 2015
- Khảo nghiệm tính phù hợp và khả thi của các đề xuất
- Biên soạn tài liệu tập huấn cho chuyên gia các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – GDCD ở tiểu học và THCS.

5. Phạm vi nghiên cứu


Chương trình các môn học của tiểu học, THCS thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – GDCD trong chương trình GDPT sau 2015.

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tổng hợp và phân tích tài liệu để hình thành cơ s ở lý luận của vấn đề nghiên cứu
- Phương pháp hồi cứu tư liệu: Đánh giá chương trình các môn học trong nước, hồi cứu tài liệu inh nghiệm của một số nước như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc…
- Phương pháp chuyên gia: semina xin ý kiến của các chuyên gia về những vấn đề có liên quan.

7. Kết cấu của đề tài

Phần I: Mở đầu

Phần II: Các kết quả nghiên cứu


A. Cơ sở lý luận
B. Cơ sở thực tiễn
C. Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức dạy học, đánh giá kết quả học tập các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – GDCD trong chương trình GDPT sau năm 2015

Phần III: Kết luận và kiến nghị

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức dạy học, đánh giá kết quả học tập các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – GDCD trong chương trình GDPT sau năm 2015 theo định hướng phát triển năng lực người học.

9. Kết luận và kiến nghị

Việc xây dựng các chương trình môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – GDCD ở tiểu học và THCS sau năm 2015 cần phải dựa trên cách tiếp cận giá trị và năng lực, phải phù hợp với đặc điểm, nhu cầu phát triển của học sinh mỗi cấp học. Chương trình môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – GDCD ở tiểu học và THCS sau năm 2015 phải nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất và năng lực cơ bản, trên cơ sở đó học sinh biết lựa chọn, thực hiện và điều chỉnh hành vi trong các mối quan hệ và các tình huống của cuộc sống hàng ngày phù hợp với các qui tắc, chuẩn mực xã hội, năng lực tư duy phê phán và giải quyết vấn đề đạo đức, pháp luật trong cuộc sống; năng lực hợp tác trong học tập và thực hiện các hoạt động.

Kiến nghị

Với Bộ GD&ĐT

- Tuyển chọn những nhà khoa học, cán bộ chỉ đạo môn học, các giáo viên thực sự có năng lực, có trách nhiệm và có sức khỏe để tham gia xây dựng các chương trình môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức – GDCD ở tiểu học và THCS sau năm 2015;

- Chuẩn bị tốt các nguồn lực (kinh phí, tài liệu, phương tiện làm việc, thời gian…) để đảm bảo cho việc phát triển và thực hiện chương trình có hiệu quả;

- Có lộ trình cụ thể cho việc xây dựng, phát triển chương trình cũng như thực nghiệm và triển khai thực hiện chương trình.

Từ khóa: 1/ Giáo dục đạo đức giáo dục công dân; 2/ Chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 ; 3/ Tiểu học và trung học cơ sở