Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người ngước ngoài theo chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam
 
1. Thông tin chung

Mã số: B2014-37-03NV
Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Các thành viên tham gia: PGS.TS. Nguyễn Bích Hà
                                              PGS.TS. Nguyễn Tuyết Nga
                                              PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh
                                              PGS.TS. Nguyễn Dục Quang
                                              ThS. Nguyễn Trọng Đức
                                              TS. Nguyễn Thị Hồng Vân
                                              TS. Bùi Duy Dương
                                              ThS. Nguyễn Ngọc Ánh
                                              ThS. Đinh Ngọc Bích Khuyên
                                              ThS. Nguyễn Thị Hảo
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 7 năm 2014 / tháng 7 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nhu cầu hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và các nền văn hóa trở nên cấp thiết. Đối thoại giữa các nền văn hóa như một mô hình mới trong quan hệ quốc tế và là mục tiêu mà các dân tộc cùng quan tâm, hướng tới. Trong điều kiện đó, VNH trở thành môn học thực sự cần thiết trong các trường có yếu tố nước ngoài.

Đối với HS nước ngoài ở các trường quốc tế, kiến thức về đất nước và con người bản địa sẽ làm phong phú hơn vốn hiểu biết của các em, là hành trang khiến các em dễ dàng hội nhập, từ đó có thái độ trân trọng và thân thiện với môi trường sống của mình, góp phần nuôi dưỡng tình cảm yêu thương và thái độ sống hòa bình đối với con người.

Đối với HS Việt Nam học trong trường quốc tế, các em ít có cơ hội để hiểu biết về chính đất nước của mình. Vì vậy, tìm hiểu đất nước và con người Việt Nam qua môn VNH là cơ hội để các em gia tăng hiểu biết về đất nước, tự hào và tự tin trong học tập và sinh hoạt với bạn bè quốc tế, trân trọng và yêu quý những truyền thống dân tộc. Từ đó tăng thêm tinh thần trách nhiệm và tình cảm công dân.

Với những lý do trên, nghiên cứu phát triển CT khung môn VNH dành cho HS các trường có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam mang tính mở và linh hoạt là một yêu cầu cần thiết.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng chương trình khung môn Việt Nam học có tính tích hợp cao (lịch sử, địa lí, văn hoá) dành cho các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

4. Nội dung nghiên cứu

- Xác định cơ sở khoa học của việc xây dựng CT VNH cho HS học tại các trường có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.
- Xây dựng CT khung môn VNH (từ lớp 4 đến lớp 12) và hướng dẫn thực hiện chương trình, đảm bảo tính tích hợp cao các lĩnh vực lịch sử, địa lí, văn hoá bao gồm các mạch nội dung được xây dựng nhất quán và các định hướng đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá.
- Thử nghiệm để khẳng định tính khả thi của chương trình khung.
- Một số khuyến nghị về thực hiện chương trình môn “Việt Nam học” cho các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

5. Phạm vi nghiên cứu

Lĩnh vực tích hợp: Lịch sử, Địa lí, Văn hóa; Thời lượng học (gợi ý): 2 tiết/tuần; Ngôn ngữ trình bày: bằng tiếng Việt.

6. Phương pháp nghiên cứu

Hồi cứu tư liệu; khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu; chuyên gia; nghiên cứu liên ngành.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình môn ‘Việt Nam học’ cho trường phổ thông có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

1.1. Cơ sở lý luận thiết kế chương trình giáo dục theo tiếp cận năng lực
1.2. Cơ sở về văn hóa và giáo dục văn hóa trong nhà trường phổ thông
1.3. Kinh nghiệm quốc tế về việc giảng dạy đất nước, con người nước chủ nhà trong các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài tại nước sở tại
1.4. Thực trạng về trường phổ thông có yếu tố có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam và việc giảng dạy văn hóa Việt Nam trong các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài

Chương 2: Xây dựng chương trình khung môn ‘Việt Nam học’ cho học sinh các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

2.1. Đặc điểm của đối tượng tiếp nhận
2.2. Nguyên tắc xây dựng Chương trình
2.3. Mục tiêu
2.4. Nội dung Chương trình
2.5. Định hướng về phương pháp thực hiện
2.6. Định hướng về đánh giá kết quả học tập
2.7. Một số khuyến nghị về điều kiện thực hiện Chương trình môn “Việt Nam học” cho các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
2.8. Chương trình khung một số mạch nội dung

Chương 3: Trưng cầu ý kiến và thử nghiệm tính khả thi của chương trình khung môn Việt Nam học chocác trường phổ thông có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

3.1. Trưng cầu ý kiến về chương trình khung môn Việt Nam học
3.2. Thử nghiệm tính khả thi của chương trình khung môn Việt Nam học

8. Những đóng góp chính của đề tài

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về việc GD văn hoá cho HS nước ngoài học tại nước bản địa, nhiệm vụ triển khai xây dựng CT khung môn VNH dành cho đối tượng là HS học trong các trường quốc tế, chủ yếu là HS có quốc tịch nước ngoài. CT xây dựng 05 mạch nội dung chính và 01 nội dung học tập dự án (tự chọn cho cấp THPT) bao quát các phương diện GD văn hoá của VN, giúp HS có một số kiến thức cơ bản về đất nước, con người VN. Thông qua việc tìm hiểu những nội dung liên quan đến lịch sử, địa lí, văn hóa VN… HS hình thành và phát triển các kĩ năng trải nghiệm, thực hành và luyện tập. Qua đó hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Việt, năng lực tiếp cận và chung sống trong môi trường đa văn hóa; đồng thời tăng cường tình cảm gắn bó, kính trọng, tự hào về đất nước mình đang sống. CT khung được xây dựng theo hệ thống các chủ đề, mỗi chủ đề triển khai một nội dung học tập tương đối độc lập; được thực hiện trên cơ sở các hoạt động trải nghiệm, thực hành và vận dụng của HS, nhằm kết nối các nội dung với thực tiễn cuộc sống của VN.

9. Kết luận và khuyến nghị

Nhiệm vụ nghiên cứu đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

CT khung môn VNH dành cho HS các trường có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam được xây dựng trên cơ sở khoa học của một hệ thống khái niệm cơ bản có liên quan đến vấn đề GD văn hóa cho HS nước ngoài theo học tại các nước sở tại; Kinh nghiệm của một số trường quốc tế ở Việt Nam và một số nước trong việc dạy văn hóa cho HS nước ngoài theo học tại nước chủ nhà; Những yếu tố cơ bản của việc phát triển một CT khung trên cơ sở hướng vào năng lực của người học; CT khung hoàn chỉnh môn VNH từ lớp 4 đến lớp 12 có tính tích hợp cao của các lĩnh vực địa lí, lịch sử, văn hóa bao gồm các mạch nội dung được chiết xuất tinh túy, tiêu biểu nhất trong kho tang kiến thức giàu có và phong phú của một dân tộc, dân tộc Việt Nam; Các mạch nội dung được xây dựng theo một cách thức nhất quán và quán triệt tư tưởng đổi mới phương pháp dạy học và cách đánh giá theo năng lực của người học.
Sau khi hoàn thiện, CT khung đã trưng cầu ý kiến về tính khả thi của CT đối với các GV một số trường quốc tế, có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam, đã thử nghiệm một số trường quốc tế, có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam; đã thử nghiệm một số mạch nội dung của CT khung; đã thử nghiệm lập kế hoạch bài học và giảng dạy thử bài Làng cổ Đường Lâm.

Các kết quả khảo sát này đã giúp nhóm nghiên cứu điều chỉnh và hoàn thiện CT khung. Đồng thời từ CT khung này cũng gợi giúp các trường chủ động linh hoạt trong việc thiết kế một số chủ đề dạy học phù hợp với điều kiện nhà trường và đối tượng góp phần xây dựng và triển khai CT nhà trường có hiệu quả.

Khuyến nghị:

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia, thẩm định và ban hành khung CT làm căn cứ để triển khai việc dạy học môn học này tại các trường quốc tế tại Việt Nam.

- Biên soạn một số tài liệu dạy học, tài liệu hướng dẫn giúp GV tổ chức được các hoạt động học tập cho từng mạch nội dung, giúp HS tiếp nhận được tốt nhất các nội dung của CT.

Đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài:

- Để CT VNH được triển khai có hiệu quả, trên cơ sở CT khung, các nhà trường cần chủ động trong việc xây dựng CT nhà trường và bố trí thời gian để thực hiện CT môn học trong CT GD chung của nhà trường;

- Khi xây dựng CT nhà trường cần lưu ý: bám sát nhu cầu, hứng thú, khả năng, điều kiện để cụ thể hóa CT thành các chủ đề học tập, bài học sao cho phù hợp với đối tượng HS, với yêu cầu GD của nhà trường; quan tâm đến việc phối, kết hợp các mạch nội dung của CT để phân phối hợp lý về mặt thời lượng, và tạo cơ hội về mặt tích hợp nội dung

- Việc tổ chức các chủ đề học tập, bài học có thể tổ chức dạy trên lớp, dạy ở các bảo tàng, thực địa hoặc đi dã ngoại. Cần đảm bảo cho HS có cơ hội tối đa được hoạt động trải nghiệm sáng tạo;

- Kết hợp hợp lí các phương pháp dạy học khác nhau để HS tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động và độc lập; sử dụng các phương tiện trực quan …nhằm giúp HS có điều kiện trải nghiệm, khám phá những giá trị văn hóa và lịch sử;

- Khuyến khích HS tự học, đọc sách tham khảo, tích cực tìm hiểu kiến thức qua các hình thức, các nguồn khác nhau: tham quan dã ngoại, câu lạc bộ, hoạt cảnh, văn nghệ kết hợp thời trang, mạng internet….; chia sẻ kinh nghiệm cá nhân; triển lãm tranh ảnh và viết bài thu hoạch về đất nước Việt Nam và con người Việt Nam.

Từ khóa: 1/ Xây dựng chương trình; 2/ môn Việt Nam học; 3/ trường phổ thông có yếu tố nước ngoài