Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp: Thực trạng và giải pháp
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2014 - 13
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Việt Dũng
Các thành viên tham gia: Đào Thanh Hải- thư ký
                                              Nguyễn Thị Luyến
                                              Nguyễn Thùy Vinh
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng tháng 9 năm 2014 / tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Hơn 10 năm trở lại đây, trong lí luận và thực tiễn giáo dục Việt Nam đã xuất hiện một khái niệm khá mới mẻ “Kiểm định chất lượng giáo dục”. Đây được coi như là một giải pháp quản lí chất lượng, nhằm đưa ra những kết quả tin cậy. Bằng cách kiểm soát các điều kiện, quá trình tổ chức giáo dục thông qua những tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số ở các lĩnh vực cơ bản của hệ thống giáo dục cũng như của các cơ sở giáo dục. KĐCLGD ở Hoa Kì và nhiều nước phát triển trên thế giới đã trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, thậm chí trở thành điều kiện tồn tại của nhiều cơ sở giáo dục (trước hết là giáo dục ĐH). Trong khi đó, ở Việt Nam KĐCLGD vẫn còn là một lĩnh vực chưa thực sự được nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên, thời gian gây đây, hệ thống các trường TCCN luôn có xu hướng giảm về số lượng trường lớp và số lượng tuyển sinh đầu vào, không hấp dẫn người học, chất lượng không được đánh giá cao, nhiều cơ sở giáo dục chỉ hướng đến hình thức đào tạo liên thông, liên kết, đào tạo ngắn hạn, dịch vụ, thiếu minh chứng về chất lượng để thuyết phục xã hội… Để thực hiện được nhiệm vụ này, đảm bảo và KĐCLGD là hai công cụ thiết yếu hỗ trợ cho việc nâng cao và cải tiến liên tục chất lượng giáo dục cho trường TCCN.

Trên thực tế, các trường TCCN hiện nay chưa chú trọng đến công tác KĐCL, các trường tham gia hoạt động KĐCL còn quá ít. Theo số liệu của Cục khảo thí và KĐCLGD, đến hết tháng 7 năm 2015 mới chỉ có 129 trường TCCN hoàn thành báo cáo tự đánh giá gửi về Bộ[28]. Ít về số lượng, các báo cáo tự đánh giá của các trường này còn chậm tiến độ và cũng như chất lượng các báo cáo còn nhiều vấn đề cần xem xét. (xem phần thực trạng về chất lượng báo cáo ở phần sau)

Trước những thực trạng nêu trên, việc nghiên cứu thực tiễn triển khai công tác KĐCLGD trong trường TCCN là cần thiết và sẽ góp phần giúp cho việc định hướng chỉ đạo, triển khai và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng TCCN theo đúng xu thế quốc tế, nâng cao chất lượng GD&ĐT nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Mục tiêu nghiên cứu

- Nghiên cứu thực trạng công tác KĐCLGD một số trường TCCN;
- Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác KĐCLGD các trường TCCN đáp ứng với yêu cầu đổi mới và hội nhập hiện nay.

4. Nội dung nghiên cứu

- Cơ sở lý luận của KĐCLGD TCCN
- Cơ sở thực tiễn của KĐCLGD TCCN
- Đề xuất một số giải pháp cải thiện công tác KĐCLGD trường TCCN.

5. Phạm vi nghiên cứu

- Đề tài tập trung nghiên cứu công tác triển khai kiểm định chất lượng tại 3 trường TCCN

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý luận; Phương pháp thực tiễn; Phương pháp chuyên gia

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm định chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Một số đặc điểm của hoạt động KĐCLGD TCCN
1.3. Cơ sở pháp lý về KĐCLGD TCCN
1.4. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục TCCN
1.5. Nguyên tắc KĐCL GD TCCN

Chương 2: Cơ sở thực tiễn của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

2.1. Tổng quan về thực trạng hoạt động KĐCLGD TCCN
2.2. Thực trạng hoạt động KĐCL tại 3 trường TCCN

Chương 3: Đề xuất giải pháp cải thiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục

3.1. Nguyên tắc xây dựng đề xuất giải pháp
3.2. Đề xuất giải pháp

8. Những đóng góp chính của đề tài

- Đề tài đã làm rõ được một số khái niệm: TCCN, trình độ TCCN, chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục TCCN, Kiểm định chất lượng GD... cũng như nêu lên sự tất yếu và cần thiết của hoạt động KĐCL đối với các trường TCCN.Góp phần xây dựng xã hội học tập trong xu thế hội nhập toàn cầu. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động KĐCL GD đối với các trường TCCN.

- Trên cơ sở các vấn đề lý luận và tổng kết kinh nghiệm,thực trạng hoạt động KĐCL GD TCCN, nhóm nghiên cứu đã rút ra một số kết luận và đề xuất một số khuyến nghị liên quan đến việc KĐCL GD TCCN.

9. Kết luận và khuyến nghị

Trong một khoảng thời gian ngắn, đề tài hướng tới việc đánh giá thực trạng của hoạt động KĐCL GD TCCN đồng thời đề xuất, xây dựng các giải pháp nâng cao về KĐCL GD TCCN, thông qua nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước cũng như phân tích, kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có, qua điều tra thu nhập số liệu về tình hình hoạt động KĐCL GD nói chung và KĐCL TCCN nói riêng ở một số trường TCCN. Mặc dù còn có những hạn chế nhưng đề tài đã hoàn thành được các mục tiêu, nội dung nghiên cứu đặt ra. Dưới đây là một số kết
luận chủ yếu của nhiệm vụ:

Về lý luận: Nhiệm vụ đã làm rõ các khái niệm: Hệ TCCN, trình độ TCCN, chất lượng, chất lượng GD, Kiểm định chất lượng GD, KĐCL GD TCC..., vai trò của KĐCL GD đối với nhà trường nói riêng và với toàn xã hội. Tính tất yếu và sự cần thiết của KĐCL GD đối với các trường TCCN đồng thời đề xuất một số giải pháp để hoạt động KĐCL GD TCCN thực sự phát huy được sức mạnh của mình.

Về thực tiễn: Đề tài đã phân tích và nêu lên được thực trạng công tác KĐCL GD TCCN hiện nay. Đồng thời chỉ ra một số bất cấp mà công tác KĐCL TCCN đang gặp phải như trình độ của đội ngũ kiểm định viên, nhận thức của các bên liên quan về kiểm định, hay vấn đề bố chí kinh phí cho công tác kiểm định…đăc biệt là công tác đánh giá ngoài còn chậm được triển khai.

Về đề xuất: Tham khảo các mô hình KĐCL GD của một số nước trên thế giới kết hợp với thực tế KĐCL GD của nước ta để đưa ra những đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của công tác kiểm định chất lượng TCCN

Từ khóa: 1/ Kiểm định chất lượng; 2/ Trường trung cấp chuyên nghiệp; 3/ Chất lượng giáo dục