Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2014 - 14
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hảo
Các thành viên tham gia: CN. Nguyễn Hoàng Giang-thư ký
                                              ThS. Hoàng Thị Minh Anh
                                              CN. Lê Hà Thu
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 9 năm 2014/ tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Thế kỷ XXI là kỷ nguyên dựa vào KN, sự thành công của mỗi người phụ thuộc vào việc thực hiện và kết hợp hài hòa giữa KN cứng và KNM trong cuộc sống cũng như công việc. GD KNM cho SV là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Hiểu sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của KNM với học sinh, SV và tình trạng thiếu KNM, nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng đã nhấn mạnh việc đào tạo KNM cho đối tượng này.

Nhiều nước trên thế giới đã có các công trình nghiên cứu cũng như chương trình giảng dạy với những hình thức đa dạng về KNM cho SV và đã đạt được những thành tựu đáng kể. SV được học các chương trình này sau khi tốt nghiệp được đánh giá rất cao về cả khả năng chuyên môn lẫn tính chủ động. Đặc biệt, một số nước đã xây dựng được khung KNM cho SV. Điều đó thể hiện những bước tiến mới của thế giới trong tiến trình GD KNM.

Trong bối cảnh đó, ở Việt Nam, chương trình đào tạo cho SV ĐH vẫn chưa có những học phần dành cho KNM. SV muốn học tập về nội dung này phải thông qua những tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội SV hoặc đăng ký học tại các công ty tư nhân. Hơn nữa, Việt Nam vẫn chưa có khung KNM cho SV và chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn đề này. Trong bối cảnh đó, nhiều nước trên thế giới như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Australia,…đã xây dựng thành công khung KNM và áp dụng thành công những cách thức GD KNM cho SV ĐH.

Với những lý do đó, đề tài GD KNM cho SV ĐH của một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam là đề tài mang tính cấp thiết, thời sự, có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình phát triển GD, kinh tế và xã hội của Việt Nam.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Tìm hiểu kinh nghiệm GD KNM của một số nước trên thế giới và đề xuất cách thức tiến hành, nội dung GD KNM cho SV ĐH Việt Nam.

4. Nội dung nghiên cứu

- Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
- Phân tích kinh nghiệm GD KNM của 4 nước.
- Đề xuất nội dung và cách thức thực hiện GD KNM cho SV ĐH Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả GD KNM cho SV ĐH.
- Xin ý kiến về tính khả thi của nội dung và cách thức thực hiện GD KNM cho SV ĐH Việt Nam.

5. Phạm vi nghiên cứu

Hoạt động GD KNM cho SV ĐH của một số nước trên thế giới (Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia, Malaysia) và Việt Nam.

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp hồi cứu tư liệu. - Phương pháp chuyên gia.
- Phương pháp nghiên cứu liên ngành. - Phương pháp phỏng vấn sâu.
- Phương pháp tọa đàm – hội thảo.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận của đề tài

1.1. Một số khái niệm
1.2. Các quan điểm về phân loại hệ thống kỹ năng mềm
1.3. Vai trò, các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học

Chương 2: Kinh nghiệm giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của một số nước trên thế giới

2.1. Kinh nghiệm giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của Hoa Kỳ
2.2. Kinh nghiệm giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của Vương quốc Anh
2.3. Kinh nghiệm giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của Australia
2.4. Kinh nghiệm giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của Malaysia
2.5. Một số nhận xét tổng kết về kinh nghiệm giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học của các nước

Chương 3: Đề xuất nội dung và cách thức giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học Việt Nam

3.1. Cơ sở của việc đề xuất
3.2. Nguyên tắc đề xuất nội dung và cách thức giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học Việt Nam
3.3. Nội dung và cách thức giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học Việt Nam
3.4. Xin ý kiến góp ý về tính khả thi của đề xuất nội dung và cách thức giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên đại học Việt Nam

8. Những đóng góp chính của đề tài

- Làm rõ được các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu: KNM, Khung KNM, GD KNM.
- Phân tích kinh nghiệm GD KNM của 4 nước: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia, Malaysia ở các nội dung: bối cảnh và sự phát triển các vấn đề lý thuyết về GD KNM, cách thức GD KNM, thành tựu và thách thức trong GD KNM cho SV ĐH và đưa ra nhận xét tổng kết về kinh nghiệm của 4 nước.
- Đề xuất nội dung và cách thức GD KNM cho SV ĐH Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả GD KNM cho SV ĐH. Đề xuất này đã được chuyển đến đại diện doanh nghiệp, GV và SV để xin ý kiến về tính khả thi. Nội dung và cách thức thực hiện được đưa vào phần kết quả nghiên cứu là văn bản đã có sự tiếp thu các ý kiến góp ý của đại diện những bên liên quan.
- Đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả GD KNM với các bên liên quan: các cơ quan quản lý, các trường ĐH, GV, SV và cơ sở sử dụng lao động.

9. Kết luận và khuyến nghị

Đề tài đạt được những kết quả nghiên cứu nổi bật sau đây:

- Xác định được vấn đề lý luận về GD KNM: khái niệm, vai trò, các yếu tố ảnh hưởng, quan niệm về hệ thống kỹ năng mềm;

- Trình bày kinh nghiệm GD KNM của 4 nước: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia và Malaysia, tập trung phân tích, làm rõ bối cảnh, sự phát triển các vấn đề lý thuyết trong GD KNM và cách thức GD KNM của mỗi nước. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã đưa ra một số kết quả và khó khăn trong GD KNM của mỗi nước.

- Mô tả được thực trạng GD KNM ở Việt Nam hiện nay, chỉ rõ tính cấp thiết của GD KNM cho SV ĐH Việt Nam trong các văn bản của Nhà nước, chủ trương của các trường ĐH và nhu cầu của SV. Đây là những cơ sở thực tiễn để đề xuất nội dung và cách thức GD KNM cho SV ĐH Việt Nam.

- Đề xuất được nội dung và cách thức GD KNM cho SV ĐH Việt Nam. Trong đó, khung KNM với 8 nhóm kỹ năng, gắn với các mức độ, lộ trình thực hiện KNM cụ thể là một trong những nội dung quan trọng.

- Xin ý kiến của các chuyên gia GD ĐH trong và ngoài nước, GV và SV các trường ĐH, một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội về tính khả thi của đề xuất nội dung và cách thức GD KNM cho SV ĐH Việt Nam. Quá trình này được tiến hành theo 2 hình thức. Căn cứ dựa trên các ý kiến góp ý, chúng tôi đã điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện khung KNM và nội dung, cách thức GD KNM cho SV ĐH Việt Nam để nâng cao mức độ khả thi.

- Đưa ra được các khuyến nghị đối với những bên liên quan: các cơ quan quản lý, nhà trường ĐH, GV, SV và các cơ sở sử dụng lao động.

Khuyến nghị

* Đối với các cơ quan quản lý

- Tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của GD KNM cho SV ĐH trong các văn bản có liên quan.
- Nghiên cứu ban hành Khung KNM cho SV ĐH Việt Nam, thử nghiệm và đưa ra sử dụng trên diện rộng để có cơ sở lý luận và thực tiễn giúp GV và SV có định hướng đúng đắn trong dạy và học KNM.
- Thường xuyên đánh giá hiệu quả của quá trình GD KNM cho SV ĐH trên diện rộng để có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

* Đối với các trường ĐH

- Đưa chương trình KNM vào chương trình đào tạo của Nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn và áp dụng linh hoạt để đạt hiệu quả cao nhất.
- Chú trọng đến KNM trong tuyển sinh để lựa chọn được những SV có nền tảng GD KNM tốt nhất.
- Tích cực chỉ đạo GV tích hợp GD KNM trong quá trình dạy học chính quy, hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn thanh niên, hội SV, các hoạt động tình nguyện.
- Có chế độ khen thưởng kịp thời cho những GV và SV có thành tích xuất sắc trong GD KNM.

* Đối với GV

- Chủ động tích hợp GD KNM trong quá trình giảng dạy.
- Kết hợp với Đoàn thanh niên, Hội SV để tăng cơ hội rèn luyện và thực hành KNM cho SV.
- Định hướng cho SV nâng cao hiệu quả của việc sử dụng KNM theo lộ trình.

* Đối với SV

- Tích cực tham gia các khóa học KNM chính quy và không chính quy tại trường.
- Xây dựng ý thức và thực hành tự học KNM.
- Chia sẻ, học hỏi KNM với bạn bè, người thân.

Từ khóa: 1/ Kỹ năng mềm; 2/ Sinh viên đại học; 3/ Giáo dục kỹ năng mềm