Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sỹ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2014-20
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Văn Thái
Các thành viên tham gia: PGS.TS. Phan Văn Nhân
                                              ThS. Mạc Thị Việt Hà
                                              CN. Nguyễn Thị Hòa- thư ký đề tài
Thời gian bắt đầu/kết thúc: tháng 9 năm 2014 / tháng 12 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Việt Nam trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như phát triển nguồn nhân lực hướng tới hội nhập với quốc tế, việc đào tạo trình độ TS là một xu thế tất yếu của ngành giáo dục. Đào tạo đội ngũ lao động có trình độ cao hay trình độ sau đại học nói chung và trình độ TS nói riêng là nhiệm vụ rất quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại Nhiệm vụ, giải pháp thứ 5 mục III - đã nhấn mạnh: "Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng" là một định hướng quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ TS và thực hiện tốt vấn đề này sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục nước nhà.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam được thành lập từ năm 1961 và là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục của cả nước. Năm 1978, Viện KHGDVN được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ TS về khoa học giáo dục. Trong quá trình phát triển này, công tác đào tạo TS của Viện đã cung cấp cho đất nước một nguồn nhân lực nhất định và cũng đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng bên cạnh đó công tác quản lý đào tạo cũng đang còn bộc lộ một số bất cập cần phải nghiên cứu và tìm cách khắc phục.

Hiện nay, việc nghiên cứu các biện pháp nâng cao quản lý chất lượng quá trình đào tạo là vấn đề cần sự đầu tư quan tâm nghiên cứu vì đây chính là việc góp phần quan trọng trong công tác hoàn thiện chất lượng đào tạo trình độ TS của Viện cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý giáo dục tới những tiêu chuẩn và quy mô tốt hơn.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực trạng, đề tài đề xuất biện pháp nhằm nâng cao quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

4. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận: Một số khái niệm công cụ của đề tài; Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Nội dung của quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ TS; Đặc điểm của quản lý quá trình đào tạo trình độ TS; Xác định một số yếu tố ảnh hưởngtới chất lượng đào tạo trình độ TS.
- Thực trạng công tác quản lý quá trình đào tạotrình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
- Đề xuất các biện pháp nâng cao quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
- Kết luận và khuyến nghị đối với công tác quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ TS tại Viện KHGDVN.

5. Phạm vi nghiên cứu

Công tác quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam từ năm 2008 đến nay.

6. Phương pháp nghiên cứu

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận; Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Nội dung của quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ Tiến sĩ
1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo trình độ Tiến sĩ

Chương 2: Cơ sở thực tiễn quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

2.1. Đào tạo trình độ Tiến sĩ ở một số nước trên thế giới
2.2. Đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
2.3. Những vấn đề chung về khảo sát thực trạng quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Chương 3: Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý quá trình đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

3.1. Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2. Đề xuất biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

8. Những đóng góp chính của đề tài

- Đề tài đã tổng hợp các vấn đề lý luận cơ bản của quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện KHGDVN hiện nay.

- Thông qua việc khảo sát thực trạng, đề tài đã đưa ra và phân tích các số liệu thực tế của công tác quản lý quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện KHGDVN từ năm 2008 đến nay.

- Đề tài đã đề xuất 05 biện pháp nâng cao chất lượng quản lý quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ có thể vận dụng trong thực tế tại Viện KHGDVN, đó là: Tăng cường công tác quảng bá thông tin trên phương tiện truyền thông về xét tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ hàng năm; Quy hoạch phát triển đội ngũ CBHD khoa học, cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện; Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý đào tạo trong việc phát triển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ; Tổ chức đánh giá công tác quản lý quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện KHGDVN; Tăng cường quản lý quá trình học tập, nghiên cứu đề tài luận án của nghiên cứu sinh.

9. Kết luận và khuyến nghị

Nhiệm vụ nghiên cứu đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

Các biện pháp quản lý đề tài đề xuất sao cho nâng cao được chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và các biện pháp này có thể vận dụng được vào thực tế đúng với các quy định hiện hành về đào tạo trình độ TS của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tính cần thiết cũng như tính khả thi của các biện pháp phải thể hiện ở tất cả các khâu, các công đoạn của quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ TS tại Viện. Tính cập nhật phải luôn luôn được quán triệt nhằm giúp Viện KHGDVN có thể tiếp cận được với những thông tin mới của các nước trên thế giới và của các CSĐTtrình độ TS ngành khoa học giáo dục trong nước.

Từ năm 1976 đến nay, đào tạo TS ở Việt Nam ngày càng phát triển cả về số lượng, quy mô, cơ cấu ngành nghề... và các CSĐT trình độ TS đã chú ý rất nhiều tới việc nâng cao chất lượng đào tạo. Riêng về lĩnh vực khoa học giáo dục, đào tạo TS trong những năm qua đã có nhiều cố gắng thể hiện ở số lượng ngày càng tăng, chất lượng bước đầu đã có sự chuyển biến mạnh, đã phát triển một số chuyên ngành đào tạo TS mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đào tạo trình độTS tại Viện KHGDVN vẫn còn những mặt hạn chế nhất định. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận cũng như nghiên cứu thực tiễn công tác quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ TStại Viện, đề tài đã đề xuất năm biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo TS của Viện hiện nay. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đáp ứng được những nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra.

Khuyến nghị:

Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề chất lượng giáo dục và đào tạo đang được sự quan tâm rất nhiều của dư luận xã hội. Vì vậy, cần có sự quan tâm chỉ đạo thích đáng từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo với Viện KHGDVNvề vấn đề phát triển quy mô đào tạo trong mối tương quan với chất lượng đào tạo trình độ TS.

Cần có những đánh giá đúng đắn về nhu cầu đào tạo trình độ TStại cáccơ sở đào tạo trong nước đối với ngành khoa học giáo dục để tránh tình trạng xây dựng số liệu ảo về xã hội có nhu cầu đào tạo số lượng lớn trình độ tiến sĩ khoa học giáo dục.

Nghiên cứu áp dụng năm biện pháp mà đề tài đã đề xuất nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độtiến sĩ tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Từ khóa: 1/ Quản lý chất lượng; 2/ Đào tạo trình độ tiến sĩ; 3/ Viện Khoa học giáo dục Việt Nam