Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất người học
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2014 - 15
Chủ nhiệm đề tài: Dương Thị Thu Hương
Các thành viên tham gia: Nguyễn Tất Thắng
                                              Nguyễn Thục Anh- Thư ký
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 9 năm 2014 / tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Trong thời gian qua, vấn đề đạo đức xã hội ở trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng đang diễn ra rất phức tạp. Các vấn đề xã hội đang phải đối mặt đã khiến cho lĩnh vực giáo dục phẩm chất ngày càng thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Việc hình thành và phát triển nhân cách đạo đức tốt đẹp cho HS đã, đang và vẫn là một vấn đề mang tính toàn cầu của thời đại.

Giáo dục phẩm chất đã nhận được nhiều sự quan tâm, đi sâu tìm tòi nghiên cứu của nhiều học giả trên thế giới. Các nghiên cứu phần đa chỉ tập trung vào mảng chương trình và giảng dạy phẩm chất cho HS, bao gồm vai trò, mục tiêu của chương trình giáo dục phẩm chất và các phương pháp dạy học phẩm chất cho HS. Tuy nhiên, sự chuyển dịch từ chương trình theo tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực đòi hỏi phải có sự thay đổi, kéo theo phải tiến hành nghiên cứu đồng bộ trong cả ba cấu phần của chu trình Chương trình – Giảng dạy– Đánh giá. Mối quan hệ giữa các cấu phần cho thấy để hình thành và phát triển phẩm chất cần có sự thay đổi về phương thức đánh giá.

Về nghiên cứu lí luận, đã có các công trình nghiên cứu về các khía cạnh khái niệm và thành phần cấu trúc của phẩm chất; các phương pháp và công cụ đánh giá phẩm chất. Còn trong thực tế Việt Nam, GV thường đánh giá phẩm chất theo kinh nghiệm và cảm tính, chủ yếu tái hiện lại kiến thức về những bài học đạo đức. Chưa kể đến hoạt động giảng dạy phẩm chất trong nhà trường thường bị xem nhẹ và học theo kiểu đối phó, hình thức dẫn đến các tiết học nặng tính giáo điều. Việc đánh giá phẩm chất của HS chủ quan, thiếu cơ sở khoa học nên không thể đánh giá chính xác mức độ lĩnh hội phẩm chất của HS, do đó không thể có những hoạt động can thiệp thích đáng, dẫn tới không thể phát triển được phẩm chất của HS.Để phục vụ cho việc đánh giá phẩm chất của HS, cần thiết phải xác định được phương thức đánh giá bao gồm quy trình, cách thức và phương pháp đánh giá phẩm chất của HS.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất HS và đề xuất cho giáo dục phổ thông Việt Nam.

4. Nội dung nghiên cứu

- Xác định cơ sở khoa học về phương thức đánh giá phẩm chất của người học/học sinh
- Dựa vào cơ sở lí luận trên, nhóm nghiên cứu đã phân tích hệ thống chương trình giáo dục phẩm chất và đánh giá phẩm chất ở Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam. Từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm.
- Đề xuất phương thức đánh giá phẩm chất của người học/học sinh

5. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu phương thức đánh giá phẩm chất qua các khía cạnh sau: tiêu chí, nội dung, hình thức, phương pháp, công cụ đánh giá
- Minh họa bằng phẩm chất: tính trung thực trong học tập

6. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu lí luận: Cơ sở lí luận của đánh giá phẩm chất HS
- Nghiên cứu thực tiễn: Thực trạng đánh giá phẩm chất HS ở Việt Nam
- Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến chuyên gia về phương thức đánh giá phẩm chất HS ở Việt Nam

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận

1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Cơ sở lý luận về phương thức đánh giá phẩm chất của HS

Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về đánh giá phẩm chất

2.1. Kinh nghiệm của Singapore và Vương quốc Anh về đánh giá phẩm chất
2.2. Thực trạng đánh giá phẩm chất của HS ở Việt Nam
2.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chương 3: Phương thức đánh giá phẩm chất học sinh ở Việt Nam

3.1. Đánh giá vì sự học tập – một cách tiếp cận trong đánh giá phẩm chất
3.2. Đề xuất phương thức đánh giá phẩm chất HS ở Việt Nam

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đề tài đã đi sâu nghiên cứu cơ sở khoa học bao gồm cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của đánh giá phẩm trên thế giới cũng như ở Việt Nam; từ đó đề xuất phương thức đánh giá phẩm chất học sinh phổ thông ở Việt Nam:

- Đánh giá vì sự học tập nên trở thành cách tiếp cận trong đánh giá phẩm chất của HS.

- Nội dung đánh giá phẩm chất HS cần phải bao trùm cả ba khía cạnh nhận thức, tình cảm và hành vi của HS liên quan đến phẩm chất cần đánh giá. Lấy ví dụ minh họa trong việc xác định nội dung đánh giá phẩm chất trung thực trong học tập.

- Đề xuất cách thức xây dựng tiêu chí đánh giá phẩm chất HS dựa trên mô hình lí thuyết đường phát triển và giải thích dựa trên tiêu chí của Glaser. Lấy ví dụ minh họa trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá phẩm chất trung thực trong học tập.

- Đề xuất hệ thống các phương pháp, công cụ đánh giá phẩm chất HS, được nêu thành 3 nhóm theo khái niệm, cấu trúc phẩm chất và nội dung, tiêu chí đánh giá: nhóm phương pháp đánh giá nhận thức, nhóm phương pháp đánh giá hành vi, nhóm phương pháp đánh giá tình cảm của HS.

- Đề xuất quy trình đánh giá phẩm chất HS bao gồm 6 bước: (1) Xác định mục tiêu đánh giá; (2) Xác định bằng chứng cần có; (3) Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp để thu thập bằng chứng; (4) Giải thích bằng chứng và đưa ra đánh giá; (5) Ghi chép lại thông tin và quá trình đánh giá; (6) Báo kết quả đánh giá với các bên có liên quan.

9. Kết luận và khuyến nghị

Nhiệm vụ nghiên cứu đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

- Xác định khái niệm phẩm chất HS, phương thức đánh giá phẩm chất trong đó coi phẩm chất là sự tổng hòa các thuộc tính tâm lí ổn định bên trong của một cá nhân thúc đẩy và cho phép cá nhân hành động có đạo đức. Xác định các lí thuyết nền tảng cho đánh giá phẩm chất; Xác định mô hình cấu trúc tâm lí của phẩm chất; Hệ thống hóa cơ sở lí luận về nội dung, tiêu chí, phương pháp và hình thức đánh giá phẩm chất HS

- Nhóm nghiên cứu đã phân tích hệ thống chương trình giáo dục phẩm chất và đánh giá phẩm chất ở Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam. Từ đó rút ra được những bài học sau: (1) cần xác định và khẳng định rõ cách tiếp cận trong đánh giá phẩm chất; (2) cần xây dựng một cách có hệ thống từ cách tiếp cận, chương trình, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục phẩm chất ở nhà trường phổ thông từ đó làm cơ sở để xác định tiêu chí, nội dung, phương pháp đánh giá phẩm chất HS; (3) tiêu chí đánh giá phẩm chất phải được phát triển dựa trên một mô hình cấu trúc tâm lí của phẩm chất nhất định và trên cơ sở lí thuyết về sự phát triển con người; (4) để việc đánh giá đạt được độ tin cậy và độ giá trị thì cần phải có sự kết hợp đa dạng các phương pháp đánh giá khác nhau; (5) cần phát triển nhận thức và trình độ chuyên môn của GV về đánh giá phẩm chất và phát triển các tài liệu hỗ trợ GV trong quá trình đánh giá phẩm chất HS.

- Đề xuất phương thức đánh giá phẩm chất HS ở Việt Nam.

Khuyến nghị:

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng hoàn thiện chương trình giáo dục tổng thể quốc gia sau 2015 trong đó nêu rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, cách tiếp cận giáo dục phẩm chất nói chung và đánh giá phẩm chất nói riêng.
- Tổ chức biên soạn tài liệu, tập huấn cho GV và cán bộ quản lí về đánh giá phẩm chất HS.
Đối với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam:
- Tổ chức nghiên cứu sâu và thử nghiệm về tiêu chí và phương thức đánh giá phẩm chất HS.
- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lí luận về đường phát triển phẩm chất HS.

Đối với Sở GD&ĐT:

- Tổ chức tập huấn cho GV, cán bộ quản lí về cách tiếp cận, phương thức đánh giá phẩm chất HS.

Từ khóa: 1/ phẩm chất học sinh; 2/ giáo dục phổ thông; 3/ phương thức đánh giá