Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2014-23
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vương Hồng Hạnh
Các thành viên tham gia: ThS. Phạm Tuyết Nhung- Thư ký
                                              ThS. Nguyễn Thị Hảo
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 9 năm 20014/ tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết


Tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học là các hoạt động nhằm mục đích giúp sinh viên tiếp tục đánh giá năng lực, sở thích, tính cách của bản thân để xác định mức độ phù hợp với những ngành học đã chọn và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thích ứng với công việc trong tương lai.

Nhiều quốc gia có nền GD tiên tiến trên thế giới như Hoa Kỳ, Singapore, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản…đã nhận thức rất sớm về vai trò của tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học, có chiến lược, phương pháp thực hiện khoa học và đem lại hiệu quả cao.

Ở Việt Nam, một bộ phận không nhỏ sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường đại học vẫn còn có cảm nhận trung tính, thậm chí thấy mình đã chọn sai ngành nghề đang học.

Trong bối cảnh công tác tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đang được quan tâm nhiều ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về vấn đề này một cách hệ thống chưa nhiều thì tham khảo kinh nghiệm của các nước đã thực hiện thành công là một việc hết sức cần thiết.

Với những lý do đó, chúng tôi quyết định chọn đề tài Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học. Đây là đề tài mang tính cấp thiết, thời sự, có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh đổi mới GD, kinh tế và xã hội hiện nay ở Việt Nam.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học ở một số quốc gia trên thế giới và bài học tham khảo cho GD ĐH Việt Nam.

4. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về: 1/Các khái niệm có liên quan: hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp...; 2/ Vai trò của tư vấn nghề nghiệp với các đối tượng có liên quan: nhà trường, giảng viên, sinh viên đại học, doanh nghiệp; 3/Các yếu tố ảnh hưởng
- Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học: 1/Hoa Kỳ; 2/Australia; 3/Trung Quốc.
- Bài học tham khảo cho Việt Nam:1/Bối cảnh tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học của Việt Nam. 2/Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

5. Phạm vi nghiên cứu

Kinh nghiệm tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học của các nước: Hoa Kỳ, Australia, Trung Quốc.

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp hồi cứu tư liệu: phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa những vấn đề liên quan đến tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên.
- Phương pháp chuyên gia: xin ý kiến chuyên gia về một số nội dung của đề tài: hệ thống các khái niệm, kinh nghiệm cho Việt Nam.
- Phương pháp nghiên cứu liên ngành: tìm hiểu các cơ sở tâm lý học, xã hội học, kinh tế học và giáo dục học liên quan đến tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận của đề tài

1.1. Một số khái niệm
1.2. Vai trò của tư vấn nghề nghiệp với sinh viên đại học
1.3. Nội dung tư vấn nghề nghiệp
1.4. Nghề nghiệp tương lai- cơ hội, rủi ro và thách thức

Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học

2.1. Cơ cấu hệ thống GD và GDNN một số nước
2.2. Kinh nghiệm tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học của Hoa Kỳ
2.3. Kinh nghiệm tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học của Australia
2.4. Kinh nghiệm tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học của Trung Quốc

Chương 3: Bài học tham khảo cho Việt Nam

3.1. Bối cảnh tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học của Việt Nam
3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đề tài được triển khai nhằm nghiên cứu về kinh nghiệm tư vấn nghề nghiệp cho SV ĐH của một số nước trên thế giới (Hoa Kỳ, Australia, Trung Quốc) và rút ra bài học cho Việt Nam. Trên cơ sở điều kiện thực tiễn của Việt Nam và áp dụng kinh nghiệm quốc tế, đề tài đề xuất 7 bài học về TVNN cho ĐH Việt Nam:

- Thứ nhất, tư vấn nghề nghiệp cho HS/SV sớm
- Thứ hai, phát triển hệ thống thông tin nghề nghiệp
- Thứ ba, tăng cường tích hợp tư vấn nghề nghiệp vào các môn học
- Thứ tư, nâng cao chất lương tư vấn chọn nghề cho SV
- Thứ năm, tư vấn nghề nghiệp phải kết hợp giữa lý thuyết và thực hành
- Thứ sáu, phát triển nhân sự TVNN
- Thứ bảy, đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật đối với TVNN

9. Kết luận và khuyến nghị

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề cho sinh viên đại học và công tác TVNN ở Việt Nam nói riêng, chúng ta có thể kết luận rằng, tổ chức tư vấn nghề ở nước ta còn diễn ra một cách khá manh mún và chủ yếu dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, công tác tư vấn nghề cho sinh viên đại học đang được thực hiện theo cách thức khá biệt lập: những ai có tri thức về tâm lí học thì tư vấn theo hướng tiêu chí “nghề phù hợp với nhân cách, động cơ hay đam mê” để hướng đến sự sáng tạo…, những ai có tri thức xã hội học thường tư vấn theo hướng “phù hợp với môi trường làm việc, điều kiện làm việc, xu hướng biến đổi các nghề hay giá trị việc làm…”, trong khi đó những ai có tri thức về kinh tế chính trị thì thường tư vấn theo tiêu chí “phù hợp với nhu cầu hay thị trường lao động”. Như vậy, giải quyết tính manh mún và chủ nghĩa kinh nghiệm của công tác tư vấn nghề cho sinh viên đại học trở thành một vấn đề cấp bách.

Vai trò của giảng viên môn học cần được phát huy tối đa trong việc duy trì và tăng cường sự đam mê học tập của sinh viên bằng cách, họ phải được đào tạo một cách bài bản để dành một phần thời gian nhất định (được thừa nhận) nhằm nói rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa các nghề trong xã hội và ngành mình đào tạo. Hơn nữa, những thông tin về sự biến chuyển của thị trường lao động (của các nghề) cũng cần được cập nhật một cách đầy đủ, nhanh chóng và chính xác để qua một số tiết học nhất định giảng viên có thể lồng ghép vào môn học nhằm tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về chính mình (sự phù hợp với nhân cách) và về thị trường lao động (đáp ứng nhu cầu xã hội). Để nâng cao năng lực và tính chủ động học tập sáng tạo của sinh viên, những bảng quy chiếu nghề đóng vai trò hết sức quan trọng.

Để hoạt động TVNN phát triển hiệu quả, cần có quan tâm và đầu tư thích đáng từ các bên liên quan như: Bộ GD&ĐT, Bộ Lao Động, trường ĐH, gia đình và xã hội…

Từ khóa: 1/ Tư vấn nghề nghiệp; 2/ Sinh viên đại học; 3/ Giáo dục đại học