Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Xây dựng một số chủ đề môn Tìm hiểu xã hội cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2014 – 06
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Ngọc Bích Khuyên
Các thành viên tham gia: ThS. Lê Thị Sông Hương
                                              ThS. Nguyễn Trọng Đức
                                              ThS. Nguyễn Hồng Liên
                                              ThS. Hồ Thị Hương
                                              ThS. Mai Thị Thu
                                              ThS. Nguyễn Quốc Vương
                                              ThS. Nguyễn Hoàng Nga
Thời gian bắt đầu/kết thúc: từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Hiện nay, xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học là một xu hướng tất yếu trên thế giới với mục đích đào tạo ra những con người có đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại. Theo đó, tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục quan trọng để xác định nội dung dạy học trong nhà trường phổ thông cũng như trong việc xây dựng chương trình môn học ở nhiều nước trên thế giới. Một số môn học tích hợp mới ra đời để đáp ứng vấn đề phát triển năng lực học sinh trong đó có môn Nghiên cứu xã hội.

Nghiên cứu xã hội là môn học tích hợp kiến thức các lĩnh vực Lịch sử, Địa lí, một số vấn đề xã hội (hoặc thêm cả một số vấn đề kinh tế) lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy tại các trường học ở Mỹ trong phong trào “giáo dục tiến bộ” đầu thế kỉ XX . Cho đến nay, môn học này đã được đưa vào chương trình của nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kì, Canada, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,… Trong quy trình phát triển chương trình môn học này, việc thiết kế các chủ đề học tập được coi là khâu quan trọng và mấu chốt, là sự cụ thể hóa chương trình khung quốc gia thành các nội dung bài học cụ thể để giảng dạy trong nhà trường .

Ở Việt Nam, vấn đề xây dựng các chủ đề tích hợp thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội đã được thực hiện từ những năm 1987 và đến năm 2000 đã định hình rõ nét hơn thông qua việc thiết kế các chủ đề học tập trong môn Tự nhiên- Xã hội từ lớp 1 đến lớp 3 và môn Sử- Địa ở lớp 4, 5. Tuy nhiên, việc quán triệt quan điểm tích hợp trong việc xây dựng các chủ đề học tập cũng chỉ dừng ở mức độ nhất định. Cụ thể đối với môn Lịch sử- Địa lí, việc tích hợp mới chỉ đạt mức độ tích hợp thấp là tích hợp trong nội bộ môn học và thể hiện ở sự sắp xếp các chủ đề giữa hai phần Lịch sử, Địa lí sao cho khai thác được tối đa kiến thức của từng phần chứ chưa hình thành các chủ đề tích hợp cụ thể. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu về quan điểm tích hợp nói chung, xây dựng một số chủ đề tích hợp nói riêng đã và đang được triển khai nghiên cứu trong các đề tài cấp Bộ, cấp Viện song chỉ nhằm mục đích minh họa cho phần cơ sở khoa học của đề tài hoặc kiểm chứng tính hiệu quả của những đề xuất nghiên cứu được đưa ra chứ chưa có tính chất hệ thống, cụ thể và dựa trên một cơ sở hợp lí.

Môn Tìm hiểu xã hội ở cấp Tiểu học là một trong những môn học mới được đề cập trong bản dự thảo kế hoạch giáo dục phổ thông sau năm 2015. Môn học này hình thành trên các thành tố kiến thức tổng hợp về xã hội (bao gồm Lịch sử, Địa lí và một số vấn đề xã hội khác), các kĩ năng xã hội, các giá trị và thái độ đối với các vấn đề của xã hội . Để góp phần có cơ sở thực tiễn cho việc vận dụng quan điểm tích hợp phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau năm 2015 cũng như thiết kế các chủ đề tích hợp cho môn học một cách phù hợp, việc nghiên cứu đề tài Xây dựng một số chủ đề môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học trong chương trình GDPT Việt Nam sau 2015 là hết sức cần thiết.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu và thiết kế một số chủ đề tích hợp trong môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015, tiến hành thử nghiệm trên thực tế để kiểm nghiệm tính thực tiễn của đề tài, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị cho việc thực hiện quan điểm tích hợp trong trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau năm 2015, cụ thể là việc triển khai môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học.

4. Nội dung nghiên cứu

- Một số vấn đề lí luận về thiết kế chủ đề trong môn Nghiên cứu xã hội cấp Tiểu học
- Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam về thiết kế chủ đề môn Nghiên cứu xã hội cấp Tiểu học
- Thiết kế một số chủ đề học tập trong môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học
- Thử nghiệm và đề xuất việc vận dụng quan điểm tích hợp đối với môn Tìm hiểu xã hội trong chương trình GDPT sau 2015

5. Phạm vi nghiên cứu

- Chỉ nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề trong môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học
- Địa bàn thử nghiệm: trường Tiểu học Thực nghiệm

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: - Phương pháp nghiên cứu lí luận; Phương pháp hồi cứu tư liệu; Phương pháp chuyên gia.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 4 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lí luận về thiết kế chủ đề trong môn nghiên cứu xã hội cấp tiểu học

1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Quy trình thiết kế chủ đề học tập

Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt nam về thiết kế môn nghiên cứu xã hội cấp tiểu học

2.1. Kinh nghiệm quốc tế về thiết kế chủ đề môn Nghiên cứu xã hội cấp Tiểu học
2.2. Thực tiễn xây dựng chủ đề tích hợp trong lĩnh vực Khoa học xã hội cấp Tiểu học Việt Nam

Chương 3: Thiết kế một số chủ đề học tập trong môn tìm hiểu xã hội cấp tiểu học

3.1. Giới thiệu đề xuất chương trình khung môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học
3.2. Đề xuất một số chủ đề từ nội dung của chương trình khung

Chương 4. Thử nghiệm và đề xuất việc vận dụng quan điểm tích hợp đối với môn tìm hiểu xã hội trong chương trình phổ thông sau 2015

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đề tài đãđi sâu nghiên cứu những vấn đề lí luận về xây dựng chủ đề học tập bao gồm các khái niệm và quy trình thiết kế chủ đề. Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu về xây dựng chủ đề học tập môn Nghiên cứu xã hội ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Singapore, đề tài đã tập trung nghiên cứu và phân tích những vấn đề khái quát về chương trình môn Nghiên cứu xã hội; cơ sở thiết kế chủ đề học tập; các dạng chủ đề học tập và định hướng giảng dạy. Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu về thực tiễn xây dựng chủ đề tích hợp trong lĩnh vực Khoa học xã hội cấp Tiểu học ở Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu vấn đề lí luận, học tập từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, đề tài đã thiết kế và thử nghiệm một số chủ đề học tập cũng nhưđưa ra một số đề xuất cho việc vận dụng quan điểm tích hợp đối với môn Tìm hiểu xã hội trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015.

9. Kết luận và khuyến nghị

Với Bộ giáo dục vàđào tạo: Cần có những nghiên cứu lí luận và thực tiễn sâu hơn về môn Nghiên cứu xã hội để xây dựng mục tiêu môn học, quan điểm triết lí và nội dung chương trình môn học rõ ràng, tạo cơ sở vững chắc cho việc thiết kế các chủđề học tập.

Với các tác giả xây dựng, phát triển chương trình: Xem xét những đề xuất của nhóm nghiên cứu về quy trình thiết kế chủđề học tập và nguyên tắc thiết kếđể vận dụng cho việc phát triển môn học Tìm hiểu xã hội sau 2015

Với các cơ sở giáo dục phổ thông: Có thể tham khảo nội dung của đề tài để thiết kế những chủđề học tập và vận dụng trong giảng dạy và học tập

Từ khóa: 1/ Chương trình tiểu học; 2/ Môn tìm hiểu xã hội; 3/ giáo dục tích hợp; 4/ Chương trình phổ thông