Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2014-10
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Thị Thanh Tùng
Các thành viên tham gia: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Thư ký
                                              Nguyễn Văn Chiến
                                              Đinh Thị Bích Loan
                                              Nguyễn Thị Thu Mai
Thời gian bắt đầu/kết thúc: từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 đãđược Chính phủ phê duyệt và đãđược ngành giáo dục triển khai thực hiện đến nay đã gần một nửa giai đoạn. Định hướng phát triển và các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động đặt ra trong Chiến lược đến năm 2015 đãđạt được đến đâu, có phù hợp thực tiễn hay không là vấn đề ngành giáo dục cần làm rõ. Trên cơ sở kết quả đó, lãnh đạo ngành giáo dục cùng các nhà quản lý mới có thể có những điều chỉnh và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp hơn cho giai đoạn phát triển giáo dục tiếp theo 2015-2020, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020. Do đó, đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục trong giai đoạn I (2011-2015) mà cụ thể là mức độ đạt được các mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2015; tình hình thực hiện các giải pháp phát triển giáo dục 2011 - 2015 là việc làm cần thiết. Để thực hiện được đánh giá này một cách chính xác và hiệu quả, cần phải có được một hệ thống chỉ số bao quát toàn bộ các mục tiêu, giải pháp, chương trình hành động đãđề ra trong Chiến lược Phát triển giáo dục 2011-2020.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Xác định hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện Chiến lược PTGD 2011-2020 giai đoạn 2011-2015.

4. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về xác định chỉ số đánh giá tình hình thực hiện chiến lược giáo dục. Đề xuất một số chỉ số phục vụ đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục.

5. Phạm vi nghiên cứu

- Đề tài tập trung nghiên cứu các chỉ số sử dụng trong văn bản Chiến lược PTGD 2011-2020.

- Do phạm vi đề tài nghiên cứu cấp Viện, các chỉ sốđề xuất sẽ tập trung vào các mục tiêu chung theo cấp học và trình độđào tạo. Theo đó, việc đề xuất các chỉ sốđánh giá thực hiện các giải pháp, chương trình mục tiêu thực hiện Chiến lược chỉđược đề cập đến ở phạm vi nhất định.

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu so sánh và phương pháp chuyên gia.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan một số nghiên cứu liên quan đến đề tài

1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Một số khái niệm sử dụng trong đề tài
1.3. Mục đích và các bước đánh giá việc thực hiện chiến lược giáo dục
1.4. Kinh nghiệm về đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục

Chương 2: Xu hướng phân cấp quản lí nhà trường phổ thông ở các nước CNH

2.1. Nguyên tắc lựa chọn chỉ số đánh giá việc thực hiện Chiến lược PTG
2.2. Qui trình lựa chọn chỉ số đánh giá việc thực hiện Chiến lược
2.3. Kiểm tra và lựa chọn các chỉ số đánh giá việc thực hiện Chiến lược PTGD

8. Những đóng góp chính của đề tài

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp các chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược giáo dục giai đoạn 2011-2015, làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020 phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh chuyển đổi. Quá trình thực hiện đề tài góp phần nâng cao tri thức, kỹ năng nghiên cứu cho tập thể các thành viên tham gia đề tài. Kết quả nghiên cứu được sử dụng có giá trị tham chiếu cho các nghiên cứu tiếp theo về chủ đề liên quan.

9. Kết luận và khuyến nghị

Đánh giá việc thực hiện chiến lược là việc làm thường xuyên và phổ biến trên thế giới, cả ở châu Âu và châu Á. Ở châu Á, chiến lược giáo dục thường được đánh giá thông qua việc xác định kết quả của điều kiện giáo dục, hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục… Ở châu Âu, các nội dung đánh giá bao gồm: khả năng tiếp cận; sự công bằng, chất lượng giáo dục; tính tương thích của chương trình (với nhu cầu xã hội); tính hiệu quả; và chi phí cho giáo dục. Với từng nội dung đánh giá này, các nước đều đã xây dựng nên các hệ thống chỉ số để đánh giá việc thực hiện Chiến lược giáo dục. Ở Việt Nam, đã có một số nghiên cứu đánh giá chiến lược giáo dục, chủ yếu tập trung vào phần nghiên cứu lý luận. Việc đánh giá chiến lược giáo dục phần nhiều dựa vào kinh nghiệm thực tiễn, còn chưa thực sự căn cứ vào qui trình và phương pháp đãđược chuẩn hóa. Nghiên cứu này, trên cơ sở hồi cứu các tư liệu, phân tích kinh nghiệm của các nước mạnh dạn đưa ra: (i) Đề xuất các nguyên tắc lựa chọn chỉ số đánh giá (SMARTTA) việc thực hiện Chiến lược PTGD; (ii) Xây dựng qui trình lựa chọn chỉ số đánh giá việc thực hiện Chiến lược PTGD, bao gồm 4 bước: Xác định nội dung và kết quả đánh giá; Liệt kê các chỉ số đánh giá; Kiểm tra từng chỉ số đánh giá và Lựa chọn chỉ số đánh giá và (iii) Kiểm tra và lựa chọn để bước đầu đề xuất ra hệ thống các chỉ số đánh giá việc thực hiện Chiến lược PTGD 2011-2020 giai đoạn 2011-2015. Đây là những cơ sở ban đầu cho các nghiên cứu lớn hơn về phát triển hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện Chiến lược PTGD.

Kiến nghị:

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan quản lý giáo dục các địa phương: Cần tổ chức xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu về phát triển giáo dục trong theo dõi/giám sát và đánh giá việc thực hiện Chiến lược và quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và ban hành đồng thời với việc thực hiện các văn bản chiến lược, quy hoạch.

Với Viện Khoa học Giáo dục Việt nam: Tiếp tục quan tâm, xây dựng hệ thống đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến việc xây dựng chỉ số thống kê phục vụ nghiên cứu xây dựng và đánh giá các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, chuẩn bị tích cực cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và tham mưu cho các cơ quan quản lý cấp Bộ và địa phương sử dụng tài liệu hướng dẫn, các tiêu chuẩn, quy trình trong đánh giá các văn bản pháp luật, chính sách, chiến lược giáo dục và đào tạo.

Từ khóa: 1/ Chiến lược giáo dục; 2/ Chỉ số giáo dục; 3/ Quản lí giáo dục; 4/ Phát triển giáo dục