Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường mầm non
 
1. Thông tin chung

Mã số: B2015-37-01TKNL
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thị Ngọc Minh
Các thành viên tham gia: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh
                                              ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
                                              ThS. Vũ Thị Huyền Trinh
                                              ThS. Nguyễn Thị Nga
                                              ThS. Chu Thị Hồng Nhung
                                              ThS. Trần Thị Hương Giang
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Năng lượng có vai trò sống còn đối với cuộc sống con người. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong các biện pháp quan trọng để góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Chương trình mục tiêu quốc gia về“sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg-CP), chỉ rõđưa các nội dung về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc gia. Theo đó, Chương trình GDMN đãđưa nội dung “tiết kiệm điện, nước” là một trong những nội dung giáo dục trẻ; một sốĐềán của Bộ GD &ĐT đãđặt ra mục tiêu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các chương trình giáo dục của các cấp học.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá được thực trạng công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học MN, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, thành công, hạn chế và nguyên nhân, từ đóđề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học MN giai đoạn tới.

4. Nội dung nghiên cứu

- Một số vấn đề lý luận về công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ở cấp học MN
- Kết quả khảo sát thực trạng công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ở cấp học MN
- Một số giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quảở cấp học MN

5. Phạm vi nghiên cứu

- Nhận thức về vấn đề có liên quan của các CBQL, GVMN và Cha, Mẹ trẻ; Các hoạt động và kết quả hoạt động giáo dục trẻở trường vàở gia đình; Các mô hình trường MN SDNLTK&HQ; Các yếu tốảnh hưởng đến hiệu quả công tác giáo dục mặt nội dung này: Chỉđạo của Nhà nước, Bộ, Ngành địa phương về giáo dục SDNLTK&HQ; Quản lý và phân cấp quản lý thực hiện công tác giáo dục SDNLTK&HQ ở các cơ sở GDMN; Các điều kiện phục vụ cho công tác giáo dục SDNLTK&HQ trong cấp học MN.

- Tổ chức khảo sát trực tiếp về thực trạng công tác giáo dục SDNLTK&HQ ở cấp học MN tại 3 tỉnh: Nghệ An (Bắc Trung Bộ), Thái Nguyên (miền núi phía Bắc) và Cần Thơ (Nam Bộ). Mỗi tỉnh chọn 3 trường MN ở 2 huyện. Ngoài ra, các báo cáo và các phiếu hỏi cho 3 đối tượng: CBQL cấp trường; GVMN và phụ huynh về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở cấp học MN còn được cung cấp từ các tỉnh: Kontum; Nam Định; Bến Tre; Ninh Thuận

6. Phương pháp nghiên cứu

- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: điều tra bằng phiếu hỏi; Phỏng vấn sâu: Thảo luận nhóm; Bảng kiểm đánh giá về nhận thức, thái độ và hành vi SDNLTK&HQ của trẻ cho GVMN và Cha, Mẹ ; Sử dụng các bài tập tình huống.
- Phương pháp bổ trợ: dùng toán thống kê, phần mềm SPSS để xử lý số liệu khảo sát.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lí luận của việc giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học mầm non

1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Các loại năng lượng được sử dụng trong sản xuất và đời sống
1.3. Sự cần thiết phải sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
1.4. Công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học MN

Chương 2: Thực trạng công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường mầm non


2.1. Khái quát về tổ chức khảo sát
2.2. Kết quả khảo sát

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường mầm non

3.1. Nguyên tắc đề xuất giải pháp
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học MN
3.3. Khảo nghiệm các giải pháp

8. Những đóng góp chính của đề tài

Kết quả giáo dục SDNLTKHQ được thể hiện trên trẻ 5 -6 tuổi cũng cho thấy, đa số chúng đã có nhận thức, hành vi và thái độở mức “Khá” trở lên trong việc sử dụng hai loại NL phổ biến làđiện và nước ở trường MN vàở gia đình. Tuy nhiên, đối với việc sử dụng các NL thay thế như gió và mặt trời thì nhiều trẻ vẫn chưa có nhận thức và hành vi phù hợp.

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục SDNLTK&HQ trong cấp học MN, nghiên cứu đãđề xuất 3 giải pháp cụ thể, đó là: 1/ Nâng cao nhận thức chung của CBQL, GVMN, cha mẹ và cộng đồng về giáo dục SDNLTK&HQ cho trẻ MN; 2/ Tăng cường công tác chỉđạo triển khai các nội dung giáo dục SDNLTK&HQ trong cấp học MN; 3/ Tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục SDNLTK&HQ trong trường MN.

Kết quả khảo nghiệm các giải pháp được đề xuất bước đầu cho thấy: Các giải pháp đều được đánh giá có tính cần thiết và tính khả thi cao, có thể triển khai áp dụng trong thực tế.

9. Kết luận và khuyến nghị

Nghiên cứu này đã đề xuất 3 giải pháp cụ thể, đó là: 1/ Nâng cao nhận thức chung của CBQL, GVMN, cha mẹ và cộng đồng về giáo dục SDNLTK&HQ cho trẻ MN; 2/ Tăng cường công tác chỉ đạo triển khai các nội dung giáo dục SDNLTK&HQ trong cấp học MN; 3/ Tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục SDNLTK&HQ trong trường MN. Các giải pháp có mối quan hệ lẫn nhau.

Với những nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đã kiến nghị:

* Đối với Bộ Giáo dục vàĐào tạo và Viện Khoa học giáo dục Việt Nam:

- Tiếp tục tăng cường nội dung hướng dẫn giáo viên trong chương trình tập huấn GV MN thường xuyên hằng năm.
- Tiếp tục nghiên cứu về công tác SDNLTK&HQ cho trẻ MN về xây dựng mô hình trường MN sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.
- Biên soạn tài liệu về giáo dục SDNLTK&HQ trong cấp học MN theo hướng toàn diện, bao quát các đối tượng.

*Đối với cán bộ quản lý GDMN cấp địa phương (Sở, Phòng):

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, cho GV giao lưu, tham quan, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương.

* Đối với GVMN:

- Tích cực, chủ động nắm vững chương trình GDMN
- Linh hoạt sử dụng các biện pháp tổ chức giáo dục điều kiện thực tế.
- Tích cực tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh và cộng đồng trong việc cùng tham gia hiệu quả vào công tác giáo dục SDNLTK&HQ cho trẻ MN

Từ khóa: 1Giáo dục mầm non; 2/ Chương trình mầm non; 3/ Sử dụng năng lượng; 4/ Tiết kiệm năng lượng