Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai đánh giá của nhà trường ở một số nước trên thế giới
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2014-16
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Hương Giang 
Các thành viên tham gia: CN. Trần Thị Phương Linh - Thư ký
                                              ThS. Dương Thị Thu Hương - Thành viên
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 9 năm 2014/ tháng 9 năm 2015

2. Tính cấp thiết

Đánh giá của nhà trường là một vấn đề đã được nhấn mạnh trong giải pháp thứ ba của Nghị qu yết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành trung ương.

Trong trong bối cảnh „Giáo dục dựa theo năng lực“ và phát triển „Chương trình dựa theo năng lực“, thì một kinh nghiệm quí báu của quốc tế là đánh giá của nhà trường là một cấu phần không thể thiếu trong hệ thống đánh giá học sinh.

Ở Việt Nam, chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về khái niệm, phương thức đánh giá của nhà trường cũng như s ự gắn kết của nó với đánh giá trên lớp, đánh giá trên diện rộng, thi trong hệ thống đánh giá học sinh. Để quán triệt yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW và phục vụ cho định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau 2015, học hỏi kinh nghiệm đánh giá của nhà trường ở các nước trên thế giới là điều cần thiết. Do vậy chúng tôi đã chọn đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai đánh giá của nhà trường ở một số nước trên thế giới”.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về đánh giá của nhà trường, từ đó đề xuất hướng phát triển đánh giá của nhà trường ở Việt Nam

4. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu các khái niệm cơ bản có liên quan tới đề tài.
- Phương pháp, kỹ thuật đánh giá
- Sự gắn kết đánh giá của nhà trường với các cấu phần đánh giá khác trong hệ thống GD
- Tổng quan kinh nghiệm đánh giá của nhà trường ở Queensland- Úc, Hồng Kông và Malaysia.
- Đề xuất hướng phát triển đánh giá của nhà trường ở Việt Nam dựa trên kinh nghiệm của Queensland- Úc, Hồng Kông và Malaysia.

5. Phạm vi nghiên cứu

Trong giới hạn về qui mô, thời gian và kinh phí, đề tài chỉ tập trung vào vấn đề:

Tập trung nghiên cứu kinh nghiệm đánh giá của nhà trường ở Hồng Kông, Úc và Malaysia ở các khía cạnh: Môi trường và chính sách; phương pháp, kĩ thuật đánh giá của nhà trường; sự gắn kết giữa đánh giá của nhà trường với các đánh giá khác trong hệ thống .

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tổng hợp và phân tích tài liệu ngoài nước để hình thành cơ s ở lý luận của vấn đề nghiên cứu

- Phương pháp hồi cứu tư liệu: các văn bản chỉ đạo, tổ chức đánh giá của nhà trường, chỉ thị hướng dẫn để tìm hiều về thực trạng triển khai đánh giá của nhà trường ở Việt Nam.

- Phương pháp chuyên gia: semina xin ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá kết quả giáo dục, về thực trạng triển khai đánh giá của nhà trường ở Việt Nam, hướng đề xuất vận dụng kinh nghiệm đánh giá của nhà trường trên thế giới vào Việt Nam.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Các vấn đề lý luận của đánh giá của nhà trường

1.1. Các khái niệm cơ bản có liên quan
1.2. Đánh giá của nhà trường
1.3. Kinh nghiệm đánh giá của nhà trường ở một số nước

Chương 2: Kinh nghiệm đánh giá của nhà trường ở một số nước

2.1. Kinh nghiệm đánh giá của nhà trường ở Hồng Kông
2.2. Kinh nghiệm đánh giá của nhà trường ở Queensland – Úc
2.3 Kinh nghiệm đánh giá của nhà trường ở Malaysia

Chương 3: Đề xuất hướng phát triển của nhà trường ở Việt Nam

3.1. Thực trạng đánh giá của nhà trường ở Việt Nam
3.2. Đề xuất hướng phát triển đánh giá của nhà trường ở Việt Nam

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đánh giá của nhà trường là một loại hình đánh giá nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Loại hình đánh giá này không chỉ quan tâm đến kết quả bài kiểm tra, mà còn quan tâm đến thành tích của HS trong suốt cả năm học và sự phát triển nhân cách cá nhân. Một số phẩm chất cần thiết sẽ được chú trọng như khả năng thuyết trình, khả năng lãnh đạo, sự khoan dung, thái độ hợp tác, hành vi học, các kĩ năng hoạt động ngoại khóa, kỹ năng hợp tác vàcác giá trị xã hội nhân bản khác.

Có thể thấy rằng đánh giá của nhà trường được thực hiện ở 3 quốc gia khác nhau Hồng Kông, Queensland – Úc và Malaysia nhưng đều có điểm thống nhất chung về đánh giá của nhà trường:

- Đánh giá của nhà trường là đánh giá vì học tập, đánh giá dựa trên chuẩn, đánh giá toàn diện học sinh.
- Đánh giá của nhà trường là do nhà trường quản lí và do giáo viên trực tiếp thực hiện
- Đánh giá của nhà trường đánh giá toàn bộ học sinh trong trường theo sự chỉ đạo của bộ phận quản lý trực tiếp trực thuộc Bộ Giáo dục
- Đánh giá của nhà trường được lên kế hoạch tổng thể, có thời gian thực hiện thống nhất.

Đánh giá của nhà trường ở Hồng Kông và Queensland có điểm chung là chia theo từng bộ môn. Malayssia có điểm khác biệt là chia theo 2 cấu phần chính là học thuật và phi học thuật và có sự chú trọng đến các môn ngoại khóa.

9. Kết luận và khuyến nghị

Đánh giá của nhà trường là một loại hình đánh giá nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Loại hình đánh giá này không chỉ quan tâm đến kết quả bài kiểm tra, mà còn quan tâm đến thành tích của HS trong suốt cả năm học và sự phát triển nhân cách cá nhân. Một số phẩm chất cần thiết sẽ được chú trọng như khả năng thuyết trình, khả năng lãnh đạo, sự khoan dung, thái độ hợp tác, hành vi học, các kĩ năng hoạt động ngoại khóa, kỹ năng hợp tác và các giá trị xã hội nhân bản khác.

Khuyến nghị

* Đối với Bộ Giáo dục và đào tạo:

- Đưa đánh giá của nhà trường vào trong các văn bản hướng dẫn đánh giá HS phổ thông..
- Tổ chức nghiên cứu về đánh giá của nhà trường một cách bài bản.
- Soạn thảo bộ chuẩn, tiêu chí đánh giá cho đánh giá của nhà trường chung cho từng khối lớp, từng bộ môn, phù hợp với vùng miền.
- Biên soạn tài liệu hướng dẫn GV, HS và phụ huynh về đánh giá của nhà trường.
- Tập huấn cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về đánh giá của nhà trường.

* Đối với trường học:

- Đưa đánh giá của nhà trường vào kế hoạch hoạt động của năm.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho GV, HS được tập huấn, hướng dẫn, tham gia vào đánh giá của nhà trường.

Từ khóa: 1/ Triển khai đánh giá; 2/ Đánh giá nhà trường ; 3/ Một số nước trên thế giới