Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Ảnh hưởng các nhân tố kinh tế xã hội đến khả năng tiếp cận giáo dục của nhóm xã hội ở nông thông

Thời gian thực hiện: 2008-6/2009

Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích những tác động của các nhân tố kinh tế - xã hội đến khả năng tiếp cận giáo dục của nhóm xã hội ở nông thôn, qua đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của nhóm xã hội này

Nhiệm vụ nghiên cứu:

-Làm rõ một số khái niệm nghiên cứu: khả năng tiếp cận giáo dục, nhóm xã hội ở nông thôn, các nhân tố kinh tế - xã hội.

-Làm rõ thực trạng khả năng tiếp cận giáo dục của nhóm xã hội nông thôn

-Phân tích các yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận giáo dục của nhóm xã hội nông thôn.

Phương pháp nghiên cứu:

Phân tích tài liệu và số liệu thống kê từ các cuộc điều tra, đề tài, dự án đã triển khai của các tổ chức trong nước và quốc tế.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH

 

1/ Về lí luận

-Tiếp tục làm rõ và bổ sung vào các nghiên cứu thuộc lĩnh vực công bằng xã hội trong giáo dục mà Viện tập trung trong những năm qua[1], trong đó phải kể đến là các nghiên cứu về tiếp cận giáo dục của các nhóm xã hội yếu thế/hoặc ít cơ hội học tập.

-Rút ra các kết luận có tính khái quát, quy luật về mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế xã hội với giáo dục.

2/ Về thực tiễn

-Lý giải thực trạng về giáo dục ở khu vực nông thôn. Đề tài đã chỉ ra các bằng chứng về những khó khăn trong tiếp cận giáo dục xuất phát từ các nguyên nhân kinh tế, văn hóa, xã hội, địa lý, ngôn ngữ và các điều kiện từ trường học như cơ sở vật chất, vấn đề giảng dạy và tài liệu học tập. Các tư liệu có được đều được đối chứng với nhóm xã hội ở thành thị như là sự tham chiếu về sự bất bình đẳng/khoảng cách giáo dục giữa nông thôn với thành thị.

-Nâng cao hiểu biết, làm giàu tri thức cho bản thân người thực hiện đề tài về lĩnh vực nghiên cứu. Đây được xem như là một lĩnh vực mà tác giả tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới và đi sâu vào các lĩnh vực cụ thể của vấn đề tiếp cận giáo dục của nhóm xã hội ở nông thôn.

3/ Một số kiến nghị

Về mặt chính sách nói chung, cần rà soát lại các chính sách nhằm phát triển khu vực nông thôn bởi đây là nơi chiếm đa số dân số trong độ tuổi lao động sẽ cung ứng cho thị trường sau này. Bên cạnh đó, xem xét phát triển giảm thiểu những chênh lệch, bất bình đẳng giữa khu vực nông thôn và đô thị.

Muốn phát triển giáo dục, cần ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí đặc biệt đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa về việc học tập. Phát triển cơ sở hạ tầng, các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, thông tin, văn hóa… cho người dân.

Về hệ thống giáo dục, quan tâm hơn nữa đến giáo dục cơ bản theo hướng phát triển giáo dục cho mọi người. Xây dựng và phát triển nhiều hình thức giáo dục khác nhau để tạo điều kiện cho trẻ em và người dân ở các vùng khó khăn có thể tiếp cận với hệ thống giáo dục một cách thiết thực nhất. Có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn về kinh tế và xã hội.

Về chương trình, sách giáo khoa, nghiên cứu, đánh giá về hiệu quả đối với trẻ em vùng nông thôn, vùng khó khăn về khả năng tiếp cận để xây dựng các chương trình, tài liệu phù hợp hơn nữa, đặc biệt liên quan đến ngôn ngữ, tiếng nói và phong tục tập quán. Có chính sách đào tạo giáo viên người dân tộc thiểu số, người bản địa đảm bảo yên tâm công tác và xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa người học với nhà trường.

Về công tác nghiên cứu, cần được quan tâm và ưu tiên một cách đúng mức hơn nữa về vấn đề công bằng xã hội và tiếp cận giáo dục để trong quá trình xây dựng, quy hoạch chính sách, chiến lược đảm bảo tính hiệu quả, bền vững và phát triển toàn diện. Các nguồn số liệu quốc gia cần được mở rộng hơn với các chỉ số về phát triển giáo dục.