Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ GIÁO DỤCThông tin chung

Địa chỉ: 52 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 38346570
Thư điện tử: receet@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 03 phòng nghiên cứu:
   + Phòng Nghiên cứu Cơ sở khoa học Công nghệ giáo dục;
   + Phòng Nghiên cứu Công nghệ giáo dục Tiểu học;
  + Phòng Nghiên cứu Công nghệ giáo dục Trung học.
- Nhân sự: Trung tâm có 9 cán bộ, gồm có: TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cứu những vấn đê vê công nghệ giáo dục; tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng khác vê KHGD; hợp tác, tư vấn, dịch vụ vê lĩnh vực công nghệ giáo dục với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới

Kế thừa và phát triển Công nghệ giáo dục với hai nội dung chủ yếu là:
- Hoàn thiện Công nghệ giáo dục hiện có trên cơ sở nghiên cứu công nghệ học các môn học và các hoạt động giáo dục của học sinh phổ thông.
- Phát triển Công nghệ giáo dục theo định hướng vừa đi sâu lí luận công nghệ giáo dục vừa ứng dụng công nghệ giáo dục. Từ đó nghiên cứu, thiết kế và tổ chức thực nghiệm công nghệ giáo dục để tham gia xây dựng và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thành tựu (5 năm gần đây)

- Thực hiện thành công 05 đê tài và 01 nhiệm vụ cấp Bộ: vê hoàn thiện công nghệ giáo dục tiếng Việt ở Tiểu học; vê thiết kế tài liệu dạy học tự chọn ở môn Toán THCS; vê thiết kế công nghệ dạy học môn Văn theo thi pháp thể loại cấp THPT và xây dựng tài liệu vê giáo dục môi trường cho lớp 12.
- Triển khai tài liệu Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục cho nhiêu địa phương trong cả nước.
- Triển khai tài liệu công nghệ giáo dục các môn Tiếng Việt, Toán, Văn, Tiếng Anh và Giáo dục lối sống các lớp 1, 2 và 3 ở trường PTCS Thực nghiệm.
- Triển khai 47 nhiệm vụ nghiên cứu cá nhân hàng năm từ năm 2009 đến 2012.
- Thực hiện các dự án giáo dục vê giáo dục môi trường cho học sinh, sinh viên và vê phòng chống buôn bán người ở 6 tỉnh ở miên Trung và ở đồng bằng sông Cửu Long.