Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Thông tin chung

Địa chỉ: 106 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 39423754/39423054
Thư điện tử: isl@vnies.edu.vn
 
Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 03 phòng chuyên môn:
   + Phòng Thông tin;
   + Phòng Thư viện;
   + Phòng Quản lí trang tin điện tử của Viện KHGDVN.
- Nhân sự: Trung tâm có 10 cán bộ, gồm có: PGS.TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

- Trung tâm có chức năng thu thập, lưu trữ, xử lí và phổ biến thông tin KHGD.
- Thực hiện các dịch vụ thông tin KHGD.
- Nghiên cứu trong lĩnh vực thông tin - thư viện và các lĩnh vực thuộc KHGD.
- Quản lí trang tin điện tử (Website) của Viện.

Định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới

Nghiên cứu khoa học của Trung tâm Thông tin, Thư viện trong những năm tới hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin, thư viện đáp ứng nhu cầu đa dạng thông tin, tư liệu của đông đảo người dùng tin trong và ngoài Viện. Các nghiên cứu sẽ chú trọng những vấn đề về nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện khoa học giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác thông tin, thư viện và nghiên cứu giáo dục so sánh quốc tế.

Trung tâm Thông tin, Thư viện đã thực hiện nhiêu đê tài nghiên cứu vê lĩnh vực thông tin KHGD và nghiên cứu giáo dục quốc tế. Các đê tài nghiên cứu tập trung vào các vấn đê như: Hệ thống thông tin quản lý giáo dục; Đánh giá hiện trạng nguồn lực thông tin tại thư viện của Viện; Đa dạng hoá hình thức và nội dung các sản phẩm thông tin phù hợp các nhóm nhu cầu tin khác nhau tại Viện KHG- DVN; Đa dạng hoá bổ sung tài liệu tại Trung tâm Thông tin, Thư viện; Đánh giá thực trạng hoạt động và sử dụng Website. Các nghiên cứu ứng dụng này đã đê xuất được nhiêu nhóm biện pháp giúp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, thư viện, phục vụ cho nhiêu đối tượng dùng tin khác nhau trong và ngoài Viện. Các đê tài nghiên cứu so sánh giáo dục quốc tế do cán bộ trung tâm thực hiện phần nào nêu được các vấn đê giáo dục quốc tế hiện nay đang được quan tâm như kinh nghiệm quốc tế vê xã hội hoá giáo dục, xu thế nghiên cứu giáo dục trên thế giới hiện nay. Trung tâm Thông tin, Thư viện nhiều năm liên được đánh giá hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.