Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNGViện Khoa học Giáo dục Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong nghiên cứu toàn diện về giáo dục (nghiên cứu cơ bản về khoa học giáo dục, nghiên cứu về quản lý giáo dục, nghiên cứu về chương trình và nội dung, phương pháp giáo dục, nghiên cứu về chính sách giáo dục), xây dựng chiến lược giáo dục, chính sách quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ về khoa học giáo dục các ngành liên quan.


NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN


 
1. Thực hiện nghiên cứu cơ bản về khoa học giáo dục; nghiên cứu các vấn đề của giáo dục học hiện đại, bao gồm các vấn đề triết học giáo dục, xã hội học giáo dục, kinh tế học giáo dục và các vấn đề của lý luận dạy học hiện đại nhằm xây dựng và phát triển khoa học giáo dục của đất nước; cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng và ban hành các chiến lược, chủ trương và chính sách phát triển giáo dục đối với các ngành học, cấp học, trình độ đào tạo.
 
2. Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển giáo dục của các nước trên thế giới và trong khu vực; đồng thời tổng kết quá trình phát triển giáo dục Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử để xây dựng bài học kinh nghiệm, vận dụng vào quá trình đổi mới giáo dục của đất nước.
 
3. Nghiên cứu những vấn đề về tâm lý học và sinh lý học của các đối tượng: người quản lý, người dạy, người học, người lao động trong các ngành nghề khác nhau; nghiên cứu quy luật, điều kiện hình thành và phát triển nhân cách của người học làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình giáo dục và đào tạo.
 
4. Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất các mô hình và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục; tổ chức xây dựng hệ thống số liệu thống kê, dự báo trong giáo dục và đào tạo; nghiên cứu phương pháp luận đánh giá chất lượng giáo dục; nghiên cứu, phân tích thị trường lao động; dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực của đất nước và của các địa phương; phối hợp với các cơ quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng các chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực của giáo dục và đào tạo; tham gia xây dựng các luật về giáo dục và đào tạo.
 
5. Nghiên cứu xây dựng hệ thống lý luận về nội dung và phương pháp giáo dục; nghiên cứu thiết kế mục tiêu, hệ thống giáo dục; nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục của các cấp học, các trình độ đào tạo đối với giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên; nghiên cứu xây dựng các chương trình giáo dục thích hợp cho các vùng miền của đất nước và các chương trình phù hợp với đối tượng người học khác nhau, trong đó có học sinh năng khiếu, học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số; nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới phương pháp giáo dục trong toàn bộ hệ thống giáo dục, đặc biệt chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình dạy và học; nghiên cứu các vấn đề liên quan tới điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trong đó có các vấn đề về nhà giáo, về cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em.
 
6. Nghiên cứu về công bằng xã hội trong giáo dục để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các chủ trương, chính sách cụ thể tạo điều kiện cho tất cả mọi người có cơ hội tiếp cận với giáo dục có chất lượng.
 
7. Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành quản lý giáo dục, tâm lý giáo dục; thực hiện các hoạt động bồi dưỡng theo yêu cầu của các tổ chức, địa phương và các cá nhân.
 
8. Thu thập, xử lý, lưu trữ, phổ biến thông tin khoa học giáo dục, những thành tựu hiện đại về khoa học giáo dục trong nước và trên thế giới, những kinh nghiệm giáo dục; xuất bản các ấn phẩm, tạp chí trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện và theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động dịch vụ thông tin khoa học theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.
 
9. Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ do các cơ quan Nhà nước giao và đặt hàng; tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chủ động khai thác, ký hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ theo khả năng và phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của Viện với các tổ chức, cá nhân và tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
 
10. Được lựa chọn đối tác, quyết định hình thức hợp tác nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài theo khả năng, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của Viện và theo quy định của pháp luật; mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài đến làm việc, trao đổi khoa học, tham gia quản lý, chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện; được quyết định mức lương thuê chuyên gia tùy theo nguồn tài chính của Viện và theo quy định của pháp luật.
 
11. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, cán bộ kiêm nhiệm và cộng tác viên của Viện theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của pháp luật; quyết định sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức trực thuộc Viện; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cách chức, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị trực thuộc Viện; quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển, tiếp nhận, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và vượt một bậc, thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức từ ngạch nghiên cứu viên chính và tương đương trở xuống theo quy định của pháp luật; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định để Bộ trình cấp có thẩm quyền quyết định nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và vượt bậc cho cán bộ, viên chức ngạch nghiên cứu viên cao cấp và tương đương; ký quyết định cử, cho phép cán bộ, viên chức của Viện đi công tác, giải quyết việc riêng ở nước ngoài, đi học tập ở nước ngoài đối với người tự tìm được cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí và nội dung đào tạo phù hợp các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của Viện. Riêng Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quyết định.
 
12. Căn cứ nhu cầu và kế hoạch biên chế được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt hàng năm, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, hợp đồng lao động, bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch; quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý từ ngạch nghiên cứu viên chính và tương đương trở xuống; thực hiện các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức của Viện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Viện.
 
13. Thành lập các hội đồng khoa học, hội đồng tư vấn để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy chế của Viện và quy định của pháp luật.
 
14. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.