Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Thông tin chung

Địa chỉ: 52 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 32321002
Thư điện tử: recem@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 03 phòng nghiên cứu:
   + Phòng Nghiên cứu Các vấn đê cơ bản của quản lí giáo dục;
   + Phòng Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách giáo dục;
   + Phòng Nghiên cứu Quản lí đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.
- Nhân sự: Trung tâm có 15 cán bộ, gồm có: PGS.TS; TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cứu cơ bản và triển khai vê quản lí giáo dục; tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng khác vê lĩnh vực quản lí giáo dục; hợp tác, dịch vụ, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vê các vấn đê thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Trung tâm.

Định hướng nghiên cứu giai đoạn tới

- Nghiên cứu những cơ sở lí luận vê quản lí giáo dục;
- Nghiên cứu ứng dụng - triển khai các thành tựu khoa học quản lí vào thực tiễn quản lí giáo dục ở cấp độ toàn ngành, địa phương và cơ sở giáo dục;
- Thu thập, xử lí và cung cấp thông tin vê quản lí giáo dục trong nước và trên thế giới;
- Nghiên cứu kinh nghiệm và những điển hình tiên tiến vê quản lí giáo dục ở trong và ngoài nước;
- Hợp tác, tư vấn cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vê lĩnh vực quản lí giáo dục;
- Tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng khác vê KHGD.

Thành tựu (5 năm gần đây)

Trung tâm đã thực hiện các đê tài, nhiệm vụ lớn sau:
- Dự báo xu hướng phát triển giáo dục nghê nghiệp giai đoạn 2011-2020;
- Đổi mới quản lí trường phổ thông Việt Nam theo định hướng hiệu quả trong bối cảnh phân cấp quản lí giáo dục;
- Khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT;
- Các giải pháp phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục Việt Nam;
- Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo ở các tỉnh miên núi phía Bắc trong điêu kiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục ở Việt Nam.