Lịch công tác

Lịch công tác tuần 46 năm 2018  (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 46 năm 2018 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 46 năm 2018 (Từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2018)

Lịch công tác tuần 46 năm 2018  (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 46 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 46 năm 2018 (Từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2018)

Lịch công tác tuần 46 năm 2018

Lịch công tác tuần 46 năm 2018

Lịch công tác tuần 46 năm 2018 (Từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2018)

Lịch công tác tuần 45 năm 2018  (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 45 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 45 năm 2018 (Từ ngày 05/11 đến ngày 10/11/2018)

Lịch công tác tuần 45 năm 2018

Lịch công tác tuần 45 năm 2018

Lịch công tác tuần 45 năm 2018 (Từ ngày 05/11 đến ngày 10/11/2018)

Lịch công tác tuần 44 năm 2018  (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 44 năm 2018 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 44 năm 2018 (Từ ngày 29/10 đến ngày 03/11/2018)

Lịch công tác tuần 44 năm 2018

Lịch công tác tuần 44 năm 2018

Lịch công tác tuần 44 năm 2018 (Từ ngày 29/10 đến ngày 03/11/2018)

Lịch công tác tuần 43 năm 2018  (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 43 năm 2018 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 43 năm 2018 (Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2018)

Lịch công tác tuần 43 năm 2018  (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 43 năm 2018 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 43 năm 2018 (Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2018)

Lịch công tác tuần 43 năm 2018

Lịch công tác tuần 43 năm 2018

Lịch công tác tuần 43 năm 2018 (Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2018)

Lịch công tác tuần 42 năm 2018  (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 42 năm 2018 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 42 năm 2018 (Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018)

Lịch công tác tuần 42 năm 2018

Lịch công tác tuần 42 năm 2018

Lịch công tác tuần 42 năm 2018 (Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018)

Lịch công tác tuần 41 năm 2018  (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 41 năm 2018 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 41 năm 2018 (Từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2018)

Lịch công tác tuần 41 năm 2018

Lịch công tác tuần 41 năm 2018

Lịch công tác tuần 41 năm 2018 (Từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2018)

Lịch công tác tuần 40 năm 2018  (Có bổ sung, điều chỉnh)

Lịch công tác tuần 40 năm 2018 (Có bổ sung, điều chỉnh)

Lịch công tác tuần 40 năm 2018 (Từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2018)