Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu về Dự án Thư viện số miễn phí cho trẻ em Việt Nam

Giới thiệu về Dự án Thư viện số miễn phí cho trẻ em Việt Nam

Thư viện số miễn phí cho trẻ em Việt Nam là Dự án hợp tác đa phương giữa Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF), Thư viện số Toàn cầu (Global Digital Library) và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) với nguồn tài trợ bởi chính phủ Na Uy nằm trong các sáng kiến về Hàng hoá công kỹ thuật số (Digital Public Goods). Dự án này một sáng kiến đa phương hướng đến quyền tiếp cận sách chất lượng cao cho tất cả trẻ em, trong đó chú ý quan tâm đến đối tượng trẻ em dân tộc và trẻ em khuyết tật.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu hình thức đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu hình thức đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở”

Ngày 27/5/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hình thức đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở”, mã số V2021–12 do TS. Đặng Thị Thu Huệ làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học"

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học"

Ngày 25/05/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học", mã số B2020-VKG-01, do ThS. Nguyễn Thị Hằng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ dạy học đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ dạy học đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học”

Ngày 25/5/2022, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ dạy học đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học”, mã số B2021-15, do ThS. Phạm Hà Thương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách đầu tư PPP trong giáo dục”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách đầu tư PPP trong giáo dục”

Ngày 24/5/2022, tại phòng họp C53, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách đầu tư PPP trong giáo dục”, mã số B2019-VKG-NV02, do ThS. Nguyễn Hoài Thu làm chủ nhiệm.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  KH&CN cấp Bộ năm 2022

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng quy trình quản lý các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng quy trình quản lý các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục”

Ngày 20/05/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng quy trình quản lý các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục”, mã số B2019-VKG-05MT, do TS. Phạm Thị Bích Đào làm chủ nhiệm. Buổi nghiệm thu được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Vận dụng các bài tập thực hành cuộc sống theo phương pháp Montessori trong hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Vận dụng các bài tập thực hành cuộc sống theo phương pháp Montessori trong hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số”

Ngày 20/5/2022, tại phòng họp C53, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Vận dụng các bài tập thực hành cuộc sốn theo phương pháp Montessori trong hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số”, mã số V2021 – 02 do ThS. Đàm Thị Hoài Dung làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu thực trạng trang bị và sử dụng kính thực tế ảo ở trường trung học cơ sở”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu thực trạng trang bị và sử dụng kính thực tế ảo ở trường trung học cơ sở”

Ngày 11/05/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thực trạng trang thiết bị và sử dụng kính thực tế ảo ở trường trung học cơ sở”, mã số V2021 – 10 do ThS. Vương Quốc Anh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Phương pháp dạy học áp dụng trong dạy học trực tuyến đại học trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Phương pháp dạy học áp dụng trong dạy học trực tuyến đại học trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

Ngày 11/05/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Phương pháp dạy học áp dụng trong dạy học trực tuyến đại học trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, mã số V2021- 14, do TS. Nguyễn Đức Ca làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập trực tuyến của học sinh THPT tiếp cận trên cơ sở giới”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập trực tuyến của học sinh THPT tiếp cận trên cơ sở giới”

Ngày 09/05/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập trực tuyến của học sinh THPT tiếp cận trên cơ sở giới”, mã số V2021-06 do ThS. Ngô Thanh Thủy làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Chính sách tài chính đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục đại học đối với sinh viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Chính sách tài chính đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục đại học đối với sinh viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19”

Ngày 10/05/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Viện “Chính sách tài chính đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục đại học đối với sinh viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19”, mã số V2021-13, do ThS. Vũ Thị Quỳnh Nga làm chủ nhiệm. Buổi nghiệm thu được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023

TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ NĂM 2023

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ trẻ khiếm thị đa tật tại nhà”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ trẻ khiếm thị đa tật tại nhà”

Ngày 04/05/2022, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ trẻ khiếm thị đa tật tại nhà”, mã số V2021-16 do ThS. Trịnh Thị Thu Thanh làm chủ nhiệm.

Thẩm định các bộ tài liệu hướng dẫn vận dụng phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Thẩm định các bộ tài liệu hướng dẫn vận dụng phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 29/04/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức thẩm định “Tài liệu hướng dẫn vận dụng phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học môn Tiếng Việt, môn Toán, môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Tiểu học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới”, do Ban Nghiên cứu Giáo dục dân tộc biên soạn. Đây là các bộ tài liệu hướng dẫn dành cho đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên tiểu học.