Công văn số: 126/VKHGDVN-TCHC ngày 23/3/2020 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

31/03/2020 13:37 GMT+7
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể vẫn còn những ảnh hưởng, tác động trong thời gian tới; Lãnh đạo Viện KHGDVN đề nghị lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện:...

Nội dung chi tiết tải file về: CV số:126/VKHGDVN-TCHC