Lịch công tác tuần 23 năm 2018

03/06/2018 21:38 GMT+7
Lịch công tác tuần 23 năm 2018 (Từ ngày 04/6 đến ngày 09/6/2018)

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thứ hai 04/6

8h00

Phòng họp A13

Lãnh đạo Viện làm việc với Lãnh đạo các phòng chức năng (rà soát các văn bản cần hoàn thành gấp trong tuần 22)

10h00

Phòng họp A13

Họp nhóm nghiên cứu xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng giảng viên. Thành phần: Viện trưởng chủ trì, các thành viên nhóm nghiên cứu. Phòng QLKH, ĐT&HTQT báo cáo

14h00

TTNC. Giáo dục Đại học

Sinh hoạt khoa học chuyên đề “So sánh chương trình đào tạo Cao đẳng-Đại học”. Trung tâm NC. Giáo dục Đại học chuẩn bị. Mời các cán bộ quan tâm tham dự

Thứ Ba

05/6

8h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện và cán bộ theo Giấy mời

14h00

Phòng họp A4

Họp với các Đề tài thuộc Chương trình Quốc gia về việc hướng dẫn các thủ tục và công tác quản lý. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện; các chủ nhiệm và thư kí Đề tài; Trưởng phòng TC-QT; QLKH, ĐT&HTQT. Phòng TC-QT và Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị

15h30

Phòng họp A4

Họp về Công tác đào tạo sau đại học của Viện. Thành phần: Lãnh đạo Viện; Thường trực Hội đồng Khoa học và đào tạo. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời

Thứ Tư

06/6

8h00

Phòng họp A13

Viện trưởng và đại diện các phòng chức năng làm việc với cán bộ Tạp chí KHGDVN

8h30

Phòng họp B20

 

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS Trần Dương Quốc Hòa, chuyên ngành LL&LSGD. Phòng QLKH, ĐT&HTQT chuẩn bị và mời.

10h00

Phòng họp A13

Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo các phòng chức năng làm việc với BTV công đoàn Viện về qui chế chi tiêu nội bộ năm 2018. ThS. Dương Trần Đức Minh và TS. Dương Quang Ngọc chuẩn bị

14h00

Phòng họp A4

Họp giao ban cơ quan Viện tháng 5/2018. Thành phần theo quy định

Thứ Năm

07/6

8h30

PH D205, Bộ GD&ĐT

Hội thảo góp ý khung quy tắc ứng xử trong trường học do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì. Thành phần theo Giấy mời

9h15

PH E, Bộ GD&ĐT

Họp về Nghị định Đổi mới quản lý trường phổ thông và mầm non do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Thành phần: PVT Nguyễn Đức Minh và cán bộ theo Giấy mời

14h00

Phòng họp A13

Đảng ủy Viện KHGDVN họp phiên thường kỳ và bàn chuyên đề phương án tự chủ năm 2018 của viện KHGDVN. ThS. Dương Trần Đức Minh chuẩn bị báo cáo phương án trình Đảng ủy

17h00

PH D205, Bộ GD&ĐT

Họp Hội đồng Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 do Bộ trưởng chủ trì. Thành phần theo Giấy mời

Thứ Sáu

08/6

9h00

Phòng họp A4

Seminar chuyên đề do TS. Lê Đông Phương chuẩn bị và trình bày.  PVT Lê Anh Vinh chủ trì. Thành phần: các tác giả được phân công viết chuyên đề Báo cáo giáo dục thường niên và tổ thư ký

14h00

Phòng họp A4

 Họp về dự thảo khung nội dung hợp tác. Thành phần: PVT Lê Anh Vinh chủ trì; PGS. Nguyễn Thị Hồng Vân, PGS. Nguyễn Thị Lan Phương, PGS. Trần Thị Thái Hà, TS. Lê Đông Phương, TS. Lương Việt Thái, TS. Phạm Thị Bích Đào (TS. Trịnh Thị Anh Hoa chuẩn bị nội dung và báo cáo)

Thứ Bẩy

09/6