Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp một, năm học 2017 - 2018

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin cụ thể xin tham khảo dưới đây

HƯỚNG DN TĐƠN VÀ NĐƠN XIN VÀO HC LP MT TI

TRƯỜNG TIU HC THC NGHIM NĂM HC 2017 – 2018

Ph huynh đăng ký và nđơn xin vào hc lp Mt ti trường tiu hc Thc Nghim năm hc 2017 – 2018  thc hin theo các bước sau:
B
ước 1: Tđơn tđây Đơn xin vào học lớp Một

Bước 2: Chun b h sơ 
H
 sơ gm có:
-  
Đơn xin vào hc lp Mt  đã t Bước 1 có dán nh 4x6cm ca hc sinh đăng ký đo nghim và xác nhn ca UBND nơđăng ký h khu thường trú ;
-  02 nh 4 x 6cm ca hc sinh đăng ký đo nghim. Ghi rõ h tên, ngày tháng năm sinh  mt sau nh và bên ngoài túi đựng nh.
B
ước 3: Np h sơ 
a. Th
i gian np h sơ:
-  T
 ngày 01/06/2017 đến ngày 10/06/2017 ( trong gi hành chính )

+ Sáng:  t 08h00 đến 11h00

+ Chiu: t 14h00 đến 16h30

b. Địđim nhn h sơ:

- Văn phòng trường Tiu hc Thc Nghim. S 50 ph Liu Giai, Qun Ba Đình,Tp Hà Ni.

S ĐIN THOI H TR (trong gi hành chính): 0898574811

                                                                                                                                                                                    BAN TUYN SINH


 TB tuyen sinh THTN_2017.jpg