KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

22/11/2017 00:49 GMT+7
Chủ đề: Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Đường link Website:
 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

 

1. Chủ đề: Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

2. Mục tiêu          

-           Tạo diễn đàn để trao đổi về các vấn đề liên quan đến chiến lược và kế hoạch giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0;

-           Đề xuất các ý tưởng hợp tác về phát triển (xây dựng, thực hiện, điều chỉnh) chiến lược và kế hoạch GD&ĐT trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0;

-           Tập huấn về phát triển chiến lược và kế hoạch GD&ĐT đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0 cho các cán bộ xây dựng chiến lược và lập kế hoạch phát triển giáo dục cho Việt Nam, các tỉnh, các trường đại học.

3. Nội dung Hội thảo

Trọng tâm của hội thảo và tập huấn tập trung vào các chủ đề sau:

(1) GD&ĐT trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0:

- Bối cảnh của Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đến GD&ĐT (về nội dung chương trình, phương pháp, kiểm tra đánh giá, các điều kiện đảm bảo…);

- GD&ĐT đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0.

(2)    Lý luận và thực tiễn phát triển chiến lược và kế hoạch GD&ĐT trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0:

- Lí luận phát triển chiến lược và kế hoạch GD&ĐT đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0;

- Thực tiễn phát triển chiến lược và kế hoạch GD&ĐT đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam và các nước trong khu vực và trên thế giới;

- Đánh giá tính khả thi/phù hợp của chiến lược và kế hoạch GD&ĐT với yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0;

- Xây dựng khung giám sát và đánh giá chiến lược và kế hoạch GD&ĐT trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

(3) Phát triển chiến lược và kế hoạch GD&ĐT đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0:

- Nội dung, quy trình phát triển chiến lược và kế hoạch GD&ĐT đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0;

- Phương pháp và kỹ thuật phát triển chiến lược và kế hoạch GD&ĐT đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0.

4. Đơn vị tổ chức: Viện KHGD Việt Nam, Tổ chức ANTRIEP

5. Thời gian (dự kiến):  

02 ngày: 5 và 6/2/2018

     Một số mốc thời gian quan trọng:

-         Thời hạn nộp bài viết và tóm tắt bài viết                         05/01/2018

-         Thông báo bài viết được lựa chọn                                   10/01/ 2018

-         Thời hạn đăng kí tham dự online                                     28/01/2018

-         Thời hạn nộp lệ phí tham dự HT                                      05/02/ 2018

-         Thời hạn nộp bài viết đã chỉnh sửa                                  20/01/2018

6. Địa điểm: Khách sạn La Thành, Hà Nội (dự kiến)

7. Đăng kí tham dự Hội thảo

8.1. Cách thức

-         Đại biểu đăng kí tham dự tại đường link: http://ocs.vnies.edu.vn/index.php/EPAS/EPAS2018/index

-         Thời gian đăng kí tham dự: 12/11/2017 – 28/01/2018

-         Sau khi đăng kí, đại biểu sẽ nhận được thư mời.

8.2. Lệ phí tham dự

Lệ phí tham dự bao gồm: tài liệu, ăn trưa, phiên dịch và các phí liên quan khác.

-         Lệ phí tham dự ngày 1 (05/02/2018):       1.000.000 VND/người (45 USD)

-         Lệ phí tham dự tập huấn ngày 2 (06/02/2018):    2.000.000 VND/người (90 USD)

-         Đại biểu có thể lựa chọn ngày tham dự  hoặc tham dự cả hai ngày 3.000.000 VND/người (135 USD)

8.3. Thanh toán

Việc thanh toán có thể thông qua hai hình thức:

a.Chuyển khoán

-         Tên TK:                      VIEN KHOA HOC GIAO DUC VIET NAM

-         Số TK:                        114000069125

-         Ngân hàng:                Vietin Bank

-         Chi nhánh:                 Hanoi Branch (chi nhánh Hà Nội, Phòng giao dịch số 1)

b. Thanh toán trực tiếp

Đại biểu có thể thanh toán trực tiếp tại Hội thảo vào ngày 05 và 06/02/2018, tuy nhiên việc thanh toán trực tiếp chỉ có thể chi trả cho ngày tập huấn (ngày thứ 2). Để Ban tổ chức có thể chuẩn bị chu đáo, các đại biểu nên thanh toán lệ phí từ khi đăng kí tham dự.

Lệ phí tham dự sẽ không được hoàn trả với bất kì lí do gì..

8. Hướng dẫn nộp bài

Các tác giả cần đăng kí online registered online để nộp tóm tắt bài viết. Sau khi đăng kí, tác giả đăng nhập vào tài khoản của mình, chọn "submit abstract" để nộp phần tóm tắt của mình. Mỗi tác giả có thể nộp 02 bài tóm tắt. Chọn "submit manuscript" để nộp bài viết.

Các tác giả trình bày bài viết theo các quy định dưới đây: 

Phần A : Phần tóm tắt

ü Độ dài: 300 – 350 từ

ü Văn bản : Times New Roman, font chữ 13, dãn dòng 1.3

ü Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

ü Cấu trúc và nội dung phần tóm tắt:

- Tiêu đề bài viết: tối đa 20 từ

- Tên (các) tác giả và tên (các) cơ quan

- Từ khóa

- Tóm tắt: lý do, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu (không bắt buộc); kết quả nghiên cứu.

Phần B: Bài viết

ü Độ dài: khoảng 6000 từ

ü Văn bản : Times New Roman, font chữ 13, dãn dòng 1.3.

ü Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

ü Cấu trúc và nội dung bài viết:

- Tiêu đề bài viết

- Tên (các) tác giả và tên (các) cơ quan

- Từ khóa

- Tóm tắt

- Nội dung bài viết:

1. Đặt vấn đề

2. Nội dung:

2.1 Nội dung cụ thể 1

2.2 Nội dung cụ thể 2

...

3. Kết luận

Tài liệu tham khảo

9. Sản phẩm Hội thảo:

            - Kỷ yếu hội thảo: Sẽ được in sau khi kết thúc Hội thảo (xin số xuất bản)

            - 01 Số chuyên đề của Tạp chí KHGDVN (Bằng Tiếng Anh)

            - Chứng nhận đã tham gia tập huấn (nếu tham gia)

10. Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo : Tiếng Việt và Tiếng Anh