Thông báo về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

07/05/2020 09:50 GMT+7
Thông báo về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ Thông báo số 50/HĐGSNN ngày 06/04/2020 của Hội đồng GSNN về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020; Căn cứ danh sách ứng viên đăng kí xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư năm 2020 tại Viện KHGDVN; Lãnh đạo Viện và Thường trực Hội đồng KH&ĐT Viện thống nhất giới thiệu danh sách 09 thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (danh sách gửi kèm).

 

Đề nghị Hội đồng Khoa học & Đào tạo Viện cho ý kiến về đề cử thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Hội đồng có thể đề cử thành viên ngoài danh sách giới thiệu). Thời gian đề cử từ ngày 7/5/2020 đến 16g00 ngày 11/5/2020 (Thứ Hai). Ý kiến đề cử của Hội đồng gửi về emai phongqlkh.vnies@gmail.com).

Trân trọng!