Seminar khoa học đề tài “Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh Việt Nam trong giai đoạn mới”

27/02/2020 12:19 GMT+7
Sáng ngày 21/02/2020 tại 101 Trần Hưng Đạo, đề tài Xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh Việt Nam trong giai đoạn mới (mã số CT2019.08.01 - chủ nhiệm đề tài TS. Vương Thị Phương Hạnh) đã tổ chức seminar khoa học. Đây là 1 trong 7 đề tài thuộc Chương trình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông được tiến hành nghiên cứu trong 2 năm từ tháng 6/2019 đến 6/2021. Đề tài CT2019.08.01 giải quyết vấn đề khung lí luận cho các đề tài tiếp theo, làm cơ sở để xây dựng mô hình, khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp đưa giáo dục giá trị văn hóa vào nhà trường phổ thông. Tham dự seminar có đại diện lãnh đạo Viện, Ban chủ nhiệm chương trình, thành viên các đề tài thuộc Chương trình và khách mời là một số chuyên gia của Viện.

  
Mở đầu seminar là báo cáo “Cơ hội, thách thức đối với việc hình thành, phát triển giá trị văn hóa cho học sinh Việt Nam” do TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến trình bày. Trên cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, báo cáo tập trung trả lời câu hỏi: Việc hình thành, phát triển giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức nào?
 
Nội dung tiếp theo, TS. Vương Thị Phương Hạnh - chủ nhiệm đề tài CT2019.08.01 đã thay mặt cho nhóm nghiên cứu trình bày khái quát một số nội dung đề tài đã thực hiện: Hệ thống khái niệm của đề tài; Các tiêu chí/căn cứ đề xuất hệ giá trị văn hóa (10 tiêu chí) và bước đầu xác định (dự kiến) 9 giá trị văn hóa cần hình thành ở học sinh phổ thông Việt Nam bao gồm: Yêu nước, Nhân văn, Hòa bình, Hợp tác, Tự trọng, Trách nhiệm, Trung thực, Kỉ luật, Tự tin.
 
Các đại biểu tham dự seminar đã có những trao đổi xung quanh nội dung các báo cáo, thống nhất việc xác định hệ giá trị văn hóa cần hình thành cho học sinh phổ thông Việt Nam chỉ nên dừng lại ở các giá trị mang tính cốt lõi, đảm bảo tính kế thừa có chọn lọc các giá trị truyền thống đã được định hình trong lịch sử đồng thời tiếp thu giá trị tiến bộ của thời đại và phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.
  
Trung tâm nghiên cứu Tâm lí học và Giáo dục học