Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin luận án "Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học qua dạy học theo dự án"
05/04/2017 11:52
Thông tin luận án "Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học qua dạy học theo dự án", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Nhung

 TRANG THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

-Tên đề tài: Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học qua dạy học theo dự án
- Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục
- Mã số: 62.14.01.02
- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Nhung
- Người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Thành Hưng, PGS.TS Phạm Minh Hùng
- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 
 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
     1. Xây dựng lý luận tương đối hoàn chỉnh về rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học qua dạy học theo dự án cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học bao gồm: làm sáng tỏ khái niệm kĩ năng thiết kế bài học; xác định thành phần, cấu trúc, các giai đoạn cơ bản hình thành kĩ năng này; chỉ ra bản chất, nguyên tắc, những đặc trưng cơ bản của dạy học theo dự án; mô tả khoa học cụ thể mối quan hệ giữa dạy học theo dự án với rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học, những điều kiện cơ bản để vận dụng dạy học theo dự án trong rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học.
     2. Nghiên cứu, phân tích thực trạng năng lực thiết kế bài học của sinh viên tại một số trường đại học sư phạm; thực trạng rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học qua dạy học theo dự án cho sinh viên; chỉ ra được mặt mạnh, mặt yếu, những điều kiện và thách thức trong việc vận dụng dạy học theo dự án để rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học.
     3. Xây dựng nội dung và quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học qua dạy học theo dự án. Xây dựng các biện pháp tác nghiệp dạy học cụ thể, đặc trưng của dạy học theo dự án để rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học, bao gồm: kĩ thuật thiết kế dự án học tập; tổ chức nhóm học tập dự án; tổ chức luyện tập kĩ năng thiết kế bài học theo mẫu trong môi trường dự án; kĩ thuật tổ chức sêminar và báo cáo kết quả học tập theo dựa án; thiết kế và sử dụng các công cụ kiểm tra đánh giá rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học trong  dạy học theo dự án.
 
Hà Nội, ngày   tháng 2 năm 2017
 
                           Tập thể cán bộ hướng dẫn                                                         Nghiên cứu sinh
 
PGS.TS Đặng Thành Hưng         PGS.TS Phạm Minh Hùng          Nguyễn Thị Phương Nhung
 

 
INFORMATION ON NEW FINDINGS OF THE DOCTORAL THESIS

Name of thesis: Teaching undergraduatestudents majoring in Primary Education skills of designing lesson plans through project-based learning.
Specialization: Theories and History of Education. Code No: 62.14.01.02
Full name of PhD candidate: Nguyen Thi Phuong Nhung
Academic Supervisors: 1. Associate Prof. Ph.D. Dang Thanh Hung,  2. Associate Prof. Pd.D. Pham Minh Hung
Training Institution: Vietnamese Institute of Educational Sciences.
 
SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
1. The thesis has made a major contribution in building a relatively comprehensive theoretical ground, focusing on skills related to designing a lesson plan through project-based learning for undergraduate students of primary education. In particular, the thesis has set light on concept of what is skills of designing lesson plans, as well as, the process involved and the links between project-based learning and lesson’s plan design. 
2. The thesis has provided a deep analysis on the situation of the way that students at some pedagogical university prepare lesson’s plan. Strengths, weaknesses, challenges and opportunities of implementation of project-based learning in training students how to design lesson plan are discussed thoroughly in this thesis. 
3. The thesis has introduced the content and procedures of training students to design lesson plan through project-based learning by showing particular techniques of project-based learnings necessary for designing lesson plans. These include: techniques of designing projects; organizing teams to implement their assigned projects; techniques of setting up seminar and drawing up report; and techniques of designing and using evaluation tool to for assessment the training of designing skills through project-based learning.
 
Certified by Academic Supervisors                                                              PhD. Candidate
 
Supervisor 1: Asso. Prof. Ph.D. Dang Thanh Hung
Supervisor 2: Asso. Prof. Pd.D. Pham Minh Hung                            Nguyen Thi Phuong Nhung
 
Tệp đính kèm:
  • Print
  • Email