Loading ....
Liên kết
Tăng trưởng kinh tế nhanh trong nhiều năm qua ở một số nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đã kéo theo sự chuyển biến mọi mặt về kinh tế - xã hội. Lợi ích của việc phát triển giáo dục nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội đã được chứng minh trên cả lý luận lẫn thực tiễn. Sự tác động của chuyển biến kinh tế - xã hội lên cung- cầu giáo dục, sự tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới để đáp ứng những thay đổi về kinh tế - xã hội là những vấn đề đặt ra, cần được tìm hiểu, giải quyết trong bối cảnh phát triển hiện nay của đất nước.