Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp một, năm học 2017 - 2018
25/05/2017 13:51
Thông tin cụ thể xin tham khảo dưới đây

HƯỚNG DN TĐƠN VÀ NĐƠN XIN VÀO HC LP MT TI

TRƯỜNG TIU HC THC NGHIM NĂM HC 2017 – 2018

Ph huynh đăng ký và nđơn xin vào hc lp Mt ti trường tiu hc Thc Nghim năm hc 2017 – 2018  thc hin theo các bước sau:
B
ước 1: Tđơn tđây Đơn xin vào học lớp Một

Bước 2: Chun b h sơ 
H
 sơ gm có:
-  
Đơn xin vào hc lp Mt  đã t Bước 1 có dán nh 4x6cm ca hc sinh đăng ký đo nghim và xác nhn ca UBND nơđăng ký h khu thường trú ;
-  02 nh 4 x 6cm ca hc sinh đăng ký đo nghim. Ghi rõ h tên, ngày tháng năm sinh  mt sau nh và bên ngoài túi đựng nh.
B
ước 3: Np h sơ 
a. Th
i gian np h sơ:
-  T
 ngày 01/06/2017 đến ngày 10/06/2017 ( trong gi hành chính )

+ Sáng:  t 08h00 đến 11h00

+ Chiu: t 14h00 đến 16h30

b. Địđim nhn h sơ:

- Văn phòng trường Tiu hc Thc Nghim. S 50 ph Liu Giai, Qun Ba Đình,Tp Hà Ni.

S ĐIN THOI H TR (trong gi hành chính): 0898574811

                                                                                                                                                                                    BAN TUYN SINH


 TB tuyen sinh THTN_2017.jpg

 


  • Print
  • Email