Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Lĩnh vực nghiên cứu Cấp đề tài
Trạng thái đề tài Năm bảo vệ
 
Hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam
 
1. Thông tin chung

Mã số: V2015-05NV
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đông Phương

2. Tính cấp thiết

3. Mục tiêu nghiên cứu

Tổng quan các vấn đề về phát triển cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam và đưa ra giải pháp hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội và hội nhập quốc tế.

4. Nội dung nghiên cứu

- Cơ sở lý luận liên quan tới hệ thống GD
- Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hệ thống GD của một số nước trên thế giới
- Tổng quan hệ thống GD Việt Nam qua các thời kỳ
- Đề xuất phương án hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống GD quốc dân Việt Nam và cách tổ chức thực hiện

5. Phạm vi nghiên cứu

- Đối với Việt Nam: nghiên cứu các thay đổi của cơ cấu hệ thống GD từ năm 1945 tới nay
- Đối với các nước được lựa chọn: tìm hiểu về khung cơ cấu hệ thống GD mới nhất có thể tiếp cận được theo các công bố chính thức

6. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết: Tổng quan tư liệu nước ngoài và trong nước về cơ cấu hệ thống GD
- Nghiên cứu thực tiễn: Tổng quan về các thay đổi và vấn đề gắn liền với cơ cấu của hệ thống GD Việt Nam

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 4 chương:

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản

1.1. Các khái niệm về tổ chức hệ thống GD
1.2. Các phân hệ trong hệ thống GD
1.3. Tổ chức các cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống GD quốc dân
1.4. Tổng quan về Bảng phân loại quốc tế về GD

Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế trong tổ chức hệ thống GD quốc dân

2.1. Phần Lan
2.2. CHLB Đức
2.3. Israel
2.4. Hàn Quốc
2.5. Trung Quốc
2.6. Cộng hòa Pháp
2.7. Liên bang Nga
2.8. Hoa Kỳ
2.9. Thái Lan
2.10. Nhận xét chung

Chương 3: Sự phát triển hệ thống GD quốc dân Việt Nam qua các thời kỳ

3.1. Hệ thống GD Việt Nam theo sắc lệnh 146 1946
3.2. Hệ thống GD Việt Nam sau cải cách GD 1950
3.3. Hệ thống GD Việt Nam sau thống nhất đất nước 1976
3.4. Cơ cấu hệ thống GD Việt Nam theo Nghị định 90/CP
3.5. Cơ cấu hệ thống GD Việt Nam theo Luật GD 1998
3.6. Cơ cấu hệ thống GD Việt Nam theo Luật GD 2005
3.7. Thực trạng cơ cấu hệ thống GD quốc dân Việt Nam
3.8. Đánh giá chung

Chương 4: Phương án hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống GD quốc dân VN

4.1. Quan điểm về hoàn thiện khung hệ thống GD quốc dân
4.2. Mục tiêu hoàn thiện hệ thống GD quốc dân
4.3. Phương án đề xuất

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và phân tích kinh nghiệm quốc tế về tổ chức hệ thống GD. Các đề xuất phương án hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống GD Việt Nam và cách thức tổ chức thực hiện.

9. Kết luận và khuyến nghị

- Nhiệm vụ đưa ra một số khái niệm cơ bản và tổng quan về bảng phân loại quốc tế về giáo dục.
- Nhiệm vụ đưa ra kinh nghiệm quốc tế trong tổ chức hệ thống giáo dục quốc dân của các nước: Phần Lan, Cộng hòa liên bang Đức, Israel, Hàn Quốc, Trung Quốc, Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga, Hòa Kỳ, Thái Lan; Và đưa ra nhận xét chung về cấu trúc, loại hình trường trong hệ thống, tính đa dạng của hệ thống giáo dục , phân luồng của hệ thống giáo dục.
- Nhiệm vụ tổng kết sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam qua các thời kì như: Theo sắc lệnh 146-1946, sau cải cách giáo dục 1950, sau khi đất nước thống nhất 1976.
- Cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam theo nghị định 90/CP và theo luật giáo dục năm 1998, 2005.
- Thực trạng cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam: sau luật giáo dục nghề nghiệp 2014, về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và đưa ra đánh giá chung.
- Phương án hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam: về quan điểm, mục tiêu hoàn thiện và đề xuất các phương án

Khuyến nghị:

- Rà soát, đánh giá và điều chỉnh các văn bản pháp quy có liên quan tới cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân như: luật giáo dục đại học, Luật giáo dục và nghề nghiệp…
- Củng cố và hoàn thiện hệ thống thực thi cơ cấu hệ thống giáo dục.
- Trách nhiệm của các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương và kế hoạch triển khai

Từ khóa: 1/ Hệ thống giáo dục quốc dân; 2/ Khung cơ cấu; 3/ Giáo dục Việt Nam