Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC DÂN TỘC

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 4 Trịnh Hoài Đức, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 38684682
Thư điện tử: receeme@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 03 phòng nghiên cứu:
   + Phòng Nghiên cứu Chính sách giáo dục vùng dân tộc thiểu số;
   + Phòng Nghiên cứu Loại hình trường lớp vùng dân tộc thiểu số;
   + Phòng Nghiên cứu Nội dung và Phương pháp giáo dục dân tộc thiểu số.
- Nhân sự: Trung tâm có 20 cán bộ, gồm có: TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Trung tâm có chức năng nghiên cứu những vấn đề giáo dục ở các vùng dân tộc thiểu số; tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng khác về giáo dục vùng dân tộc thiểu số; hợp tác, tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số.

Định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới

- Thực hiện các nghiên cứu cơ bản vê giáo dục dân tộc: lí luận giáo dục dân tộc và tâm, sinh lí học sinh dân tộc thiểu số; mô hình nhân cách của học sinh dân tộc thiểu số.
- Các nghiên cứu triển khai vê chiến lược và chính sách giáo dục dân tộc; quản lí giáo dục; thực hiện chương trình và quá trình giáo dục vùng dân tộc; chất lượng, hiệu quả và công bằng xã hội trong giáo dục vùng dân tộc.
- Giáo dục song ngữ.

Thành tựu (5 năm gần đây)

Trung tâm đã thực hiện các đê tài, dự án sau:
- 05 đê tài cấp Bộ vê các lĩnh vực: đổi mới công tác quản lí của Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú; nghiên cứu chất lượng học tập các lớp 1, 2, 3 vùng dân tộc thiểu số theo chương trình tiểu học mới; phương thức đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc trong trường phổ thông và các giải pháp củng cố và phát triển lớp ghép vùng dân tộc thiểu số.
- 03 dự án vê các lĩnh vực: Giáo dục song ngữ Gia Rai - Việt; Nghiên cứu thực hành giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ và Nghiên cứu chuyển tiếp trẻ em gái dân tộc thiểu số từ tiểu học lên THCS.
- Nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển bên vững chương trình học bổng cho sinh viên sư phạm người dân tộc thiểu số và học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú.