Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
(Nhiệm kỳ 2016 – 2020)
 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

GS. TS. Trần Công Phong

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS. TS. Trần Huy Hoàng

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Phó Chủ tịch Hội đồng

4

PGS. TS. Nguyễn Tiến Hùng

Thư ký Hội đồng

5

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Thư ký Hội đồng

6

GS. TS. Nguyễn Hữu Châu

Ủy viên Hội đồng

7

ThS. Hà Đức Đà

Ủy viên Hội đồng

8

PGS. TS. Đỗ Tiến Đạt

Ủy viên Hội đồng

9

GS. TSKH. Nguyễn Minh Đường

Ủy viên Hội đồng

10

TS. Trần Thị Thái Hà

Ủy viên Hội đồng

11

ThS. Đoàn Thúy Hạnh

Ủy viên Hội đồng

12

TS. Trịnh Thị Anh Hoa

Ủy viên Hội đồng

13

ThS. Lê Thị Mai Hương

Ủy viên Hội đồng

14

GS. TS. Phan Văn Kha

Ủy viên Hội đồng

15

PGS. TS. Trần Kiều

Ủy viên Hội đồng

16

PGS. TS. Nguyễn Đức Minh

Ủy viên Hội đồng

17

PGS. TS. Phạm Minh Mục

Ủy viên Hội đồng

18

TS. Lê Đông Phương

Ủy viên Hội đồng

19

ThS. Hà Văn Quỳnh

Ủy viên Hội đồng

20

PGS. TS. Vũ Trọng Rỹ

Ủy viên Hội đồng

21

TS. Lương Việt Thái

Ủy viên Hội đồng

22

TS. Nguyễn Thị Hồng Thuận

Ủy viên Hội đồng

23

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Ủy viên Hội đồng