Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

Thông tin chung

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 39424968
Thư điện tử: matnaf@vnies.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm và 03 phòng nghiên cứu:
   + Phòng Nghiên cứu Dự báo giáo dục và nhu cầu nhân lực;
   + Phòng Nghiên cứu Thống kê giáo dục và nhân lực;
   + Phòng Nghiên cứu Chính sách đào tạo và sử dụng nhân lực;
- Nhân sự: Trung tâm có 13 cán bộ, gồm có: TS; ThS; Cử nhân.

Chức năng

Trung tâm là cơ quan đầu mối của ngành giáo dục trong lĩnh vực phân tích, dự báo các xu hướng phát triển giáo dục và nhu cầu đào tạo nhân lực nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định các kế hoạch, chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo nhân lực một cách có hiệu quả.

Định hướng trong giai đoạn tới

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển các khía cạnh lí luận của khoa học thống kê, dự báo, đánh giá giáo dục và phát triển nhân lực, đặc biệt là nhân lực được đào tạo;
- Nghiên cứu các phương pháp, mô hình dự báo giáo dục trong xu thế toàn cầu hóa và sự gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội. Tham khảo kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế và các nước vê phương pháp dự báo, hệ thống chỉ số giáo dục, để tiếp cận và có sự thống nhất với hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và nhân lực quốc tế nhằm hội nhập, có nghiên cứu so sánh vê phát triển giáo dục và nhân lực với các quốc gia khác;
- Tăng cường các nghiên cứu phân tích tiếp cận liên ngành trong đánh giá giáo dục, cung - cầu nhân lực được đào tạo, cung cấp các bằng chứng cho công tác dự báo, quản lí giáo dục và nhân lực.
- Phát triển các hoạt động tư vấn xây quy hoạch giáo dục, qui hoạch nhân lực cho các ngành, các địa phương và quốc gia. Tham gia tư vấn cho các tổ chức, cá nhân, vê đánh giá tác động, phân tích chính sách, lập kế hoạch giáo dục và các dự án liên quan.
- Đào tạo và bồi dưỡng lớp cán bộ chuyên sâu vê dự báo, đánh giá giáo dục.

Thành tựu (5 năm gần đây)

Thành tựu NCKH: Thực hiện 01 đê tài cấp bộ trọng điểm (Các mô hình dự báo phát triển giáo dục đại học Việt Nam); 07 đê tài, nhiệm vụ cấp bộ (Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục khu vực nông thôn trong thời kì chuyển đổi cơ cấu kinh tế, Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo phát triển giáo dục đại học Việt Nam,.); 02 nhiệm vụ cấp bộ (Xây dựng Bộ chỉ số phát triển nhân lực; Sáng tạo và Dự báo nhu cầu nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học đến năm 2020); 12 đê tài, nhiệm vụ cấp viện. Ngoài ra, Trung tâm còn tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục, quy hoạch nhân lực cho các tỉnh, thành (Thanh Hóa, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Bình,...) và được đánh giá tốt, tạo được uy tín.

Thành tựu trong thông tin KHGD: Các cán bộ Trung tâm là tác giả, chủ biên của nhiêu đầu sách nghiên cứu, sách chuyên khảo, sách giáo khoa. Khá nhiêu các bài báo được viết được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước (trong 5 năm qua, có 5 đầu sách đã xuất bản, 1 cuốn sách xuất bản ở CHLB Đức, 17 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 03 bài báo đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế, 8 đầu SGK, và nhiêu báo cáo khoa học cho các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ,.).

Thành tựu hợp tác nghiên cứu KHGD: Hợp tác với nhiêu tổ chức UNESCO, WB, VVOB, UNĨCEF, DAAD và các trường Đại học, viện nghiên cứu ở một số nước như NewZealand, Pháp, Đức,Ế trong việc nghiên cứu và bồi dưỡng cán bộ.