Số hiệu Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Download
HD số: 857/HD-VKHGDVN Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo thành tích tập thể, đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng

Chi tiết tải file về: Hướng dẫn.zip 
20/12/2017
3813/BGDĐT-GDTC Phòng chống sốt xuất huyết

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2017 về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết.

21/08/2017