Tầm nhìn và sứ mạng

TẦM NHÌN
 
Trở thành một trung tâm khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo sau đại học về Khoa học giáo dục, cung ứng dịch vụ tư vấn, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.
 
SỨ MẠNG
 
Tiếp tục phát triển nền Khoa học giáo dục Việt Nam; xây dựng những luận cứ khoa học đổi mới quản lí nhà nước về giáo dục, quản lí và quá trình dạy học trong các nhà trường; nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình giáo dục cho tất cả các cấp học; đào tạo, bồi dưỡng sau đại học và cung ứng các dịch vụ tư vấn đáp ứng nhu cầu xã hội.