Thông điệp của Lãnh đạo Viện

Trải qua gần 60 năm phát triển, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN) đã kế thừa và phát huy thành tựu của các Viện nghiên cứu tiền thân, tạo lập cơ sở xây dựng nền khoa học giáo dục (KHGD) Việt Nam hiện đại, tiên tiến, mang bản sắc dân tộc, góp phần giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Là cơ quan nghiên cứu quốc gia, Viện KHGDVN không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề do thực tiễn đổi mới, phát triển giáo dục đặt ra, đồng thời chủ động đi đầu trong việc nghiên cứu luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước; thực hiện các nghiên cứu và tư vấn về quy hoạch phát triển giáo dục của địa phương, chuyển giao công nghệ giáo dục, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục; đào tạo sau đại học; tăng cường hợp tác giao lưu với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, từng bước đóng góp thiết thực, có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung và xây dựng nền KHGD Việt Nam nói riêng.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tin tưởng rằng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, với sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan nghiên cứu, các trường học và các bạn đồng nghiệp trong nước, ngoài nước, Viện sẽ có những đóng góp ngày càng mạnh mẽ hơn vào việc xây dựng một nền giáo dục chất lượng cao của đất nước.
 
GS.TS LÊ ANH VINH - VIỆN TRƯỞNG  VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM