Số hiệu Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Download
Quyết định 50/2017/QĐ-TTg Quyết định 50/2017/QĐ-TTg
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
31/12/2017
Thông tư 144/2017/TT-BTC Thông tư 144/2017/TT-BTC
Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
29/12/2017
Nghị định 152/2017/NĐ-CP Nghị định 152/2017/NĐ-CP  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 27/12/2017
Nghị định 151/2017/NĐ-CP Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 26/12/2017
Luật 15/2017/QH14 Luật 15/2017/QH14
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
21/06/2017
Nghị định số 69/2017/NĐ-CP Nghị định số 69/2017/NĐ-CP
Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
25/05/2017