Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Xây dựng khung đánh giá phẩm chát, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới"

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Xây dựng khung đánh giá phẩm chát, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới"

Sáng ngày 17/01/2023, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Xây dựng khung đánh giá phẩm chát, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới", mã số B2019-VKG-01, do ThS. Dương Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục thích ứng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục thích ứng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam”

Chiều ngày 14/01/2023, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Bộ Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục thích ứng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam”, mã số B2021-VKG-01, do ThS. Bùi Thị Diển làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”

Sáng ngày 14/01/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 05)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 05)

Chiều ngày 13/01/2023, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 05).

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 02)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 02)

Sáng ngày 11/01/2023, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 02).

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 03)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 03)

Chiều ngày 10/01/2023, tại phòng họp B19, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 03).

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 01)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 01)

Sáng ngày 10/1/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng số 03 kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022.

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 04)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 04)

Sáng ngày 10/01/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 04).

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”

Ngày 04/01/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”, mã số B2019-VKG-02, do TS. Nguyễn Thế Thắng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”

Ngày 29/12/2022, tại phòng họp tầng 2, trụ sở 106 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”, mã số B2021-VKG-03, do TS. Mai Thị Phương làm chủ nhiệm.

Hội nghị khoa học “Cơ sở khoa học cho xây dựng chương trình Giáo dục mầm non sau 2022 ở Việt Nam”

Hội nghị khoa học “Cơ sở khoa học cho xây dựng chương trình Giáo dục mầm non sau 2022 ở Việt Nam”

Ngày 30/12/2022, tại trụ sở 04 Trịnh Hoài Đức, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học “Cơ sở khoa học cho xây dựng chương trình Giáo dục Mầm non sau 2022 ở Việt Nam”.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”

Ngày 26/12/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”, mã số: B2021-VKG – 01 MT do ThS. Nguyễn Thị Hương Lan làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM”

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM”

Ngày 27/12/2022, tại phòng họp B19, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM”, mã số B2021-VKG-07-MT, do ThS. Đỗ Đức Lân làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 11)

Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 11)

Sáng ngày 21/12/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 của Trung tâm Thông tin và Dự báo (Hội đồng số 11).

Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 10)

Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 10)

Sáng ngày 21/12/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học (Hội đồng số 10).